Formål

Det er Sorø Privatskoles formål at drive en grundskole med tilhørende førskole, børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.     

 

Fællesmål: Sorø Privatskole følger de af Undervisningsministeriet fastsatte fælles mål for fagene. Læs mere om fællesmålene på http://www.uvm.dk/

Værdier

 På skolen arbejder vi med udgangspunkt i disse værdier:

  • De vigtigste år: Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft - modet og nysgerrigheden på livet styrkes.
  • Livslang læring: Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og livslang læring. Eleverne får gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste af deres potentiale.
  • En del af noget større: Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger.
  • Motiverede elever: Gennem forskellige læringsmiljøer udvikler skolen elevernes kreative og innovative evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.
  • Samarbejde: Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

Vedtægterne på Sorø Privatskole er godkendt af skolens bestyrelse på en ordinær generalforsamling. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt Sorø Privatskoles vedtægter. 

Gældende vedtægter for Sorø Privatskole: