Formål

Sorø Privatskoles formål er:

 • at drive en grundskole med tilhørende børnehaveklasse, fritidsordning og klub efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler,
 • at formidle en tidssvarende og grundig undervisning, hvor de pædagogiske mål og midler har udgangspunkt i den danske kulturarv og den enkelte elevs evner og anlæg,
 • at give eleverne solide kundskaber, livsoplysning og kreativ udvikling med henblik på at fremme en selvstændig kritisk livsholdning, 
 • at give eleverne fornuftige arbejdsvaner og fremme deres lyst og nysgerrighed til at tilegne sig ny viden,
 • at fremme elevernes evne til at tænke og handle selvstændigt ved i ånd og gensidig tillid og respekt, at give dem ansvar og pligter,
 • at skabe et godt forældresamarbejde, hvor skole og hjem i fællesskab og åbenhed søger at lære eleverne tolerance, ansvarsfølelse og vilje til samarbejde.
   

Fællesmål: Sorø Privatskole følger de af Undervisningsministeriet fastsatte fælles mål for fagene. Læs mere om fællesmålene på http://www.uvm.dk/

Værdier

 På skolen arbejder vi med udgangspunkt i disse værdier:

 • De vigtigste år: Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft - modet og nysgerrigheden på livet styrkes.
 • Livslang læring: Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og livslang læring. Eleverne får gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste af deres potentiale.
 • En del af noget større: Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger.
 • Motiverede elever: Gennem forskellige læringsmiljøer udvikler skolen elevernes kreative og innovative evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.
 • Samarbejde: Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.

 

 

 

Vedtægter

Vedtægterne på Sorø Privatskole er godkendt af skolens bestyrelse på en ordinær generalforsamling. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt Sorø Privatskoles vedtægter. 

Gældende vedtægter for Sorø Privatskole: