Formål

Sorø Privatskoles formål er:

  • at drive en grundskole med tilhørende børnehaveklasse, fritidsordning og klub efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler,
  • at formidle en tidssvarende og grundig undervisning, hvor de pædagogiske mål og midler har udgangspunkt i den danske kulturarv og den enkelte elevs evner og anlæg,
  • at give eleverne solide kundskaber, livsoplysning og kreativ udvikling med henblik på at fremme en selvstændig kritisk livsholdning, 
  • at give eleverne fornuftige arbejdsvaner og fremme deres lyst og nysgerrighed til at tilegne sig ny viden,
  • at fremme elevernes evne til at tænke og handle selvstændigt ved i ånd og gensidig tillid og respekt, at give dem ansvar og pligter,
  • at skabe et godt forældresamarbejde, hvor skole og hjem i fællesskab og åbenhed søger at lære eleverne tolerance, ansvarsfølelse og vilje til samarbejde.

Fællesmål: Sorø Privatskole følger de af Undervisningsministeriet fastsatte fælles mål for fagene. Læs mere om fællesmålene på http://www.uvm.dk/

Værdier

De vigtigste år

Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft, og modet og nysgerrigheden på livet styrkes. Elevens evner og interesser skal styrkes og udvikles.

Livslang læring

Skolen skal ruste eleven til mere uddannelse og en livslang læring. Eleven skal have gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Hver enkel elev skal udfordres til det yderste af sit potentiale.

En del af fællesskabet

Skolen er en vigtig del af elevernes liv, og eleverne skal nyde godt af de store og små fællesskaber, der udgør deres dagligdag. Eleverne skal med tryghed og engagement indgå i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen skal være båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger. Eleven skal udvikle sig både individuelt og som en del af fællesskabet.

Motiveret og engageret

Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb. Motivation er udviklingens og læringens drivkraft. Eleven skal igennem forskellige læringsmiljøer udvikle sine kreative og innovative evner.

De voksne går forrest

Eleven skal møde anerkendende og professionelle voksne i skolen. Alle medarbejdere omkring eleverne skal arbejde sammen for at give eleven det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleven skal opleve, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.

Vedtægter

Vedtægterne på Sorø Privatskole er godkendt af skolens bestyrelse på en ordinær generalforsamling. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt Sorø Privatskoles vedtægter. 

Gældende vedtægter for Sorø Privatskole: