Dagsorden

I henhold til vedtægterne indkalder Sorø Privatskole herved forældrekredsen til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 30. april 2019, kl. 19.00, i skolens sal

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
 4. Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering
 5. Tilsynsførende aflægger rapport
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant
 7. Ændring af skolens vedtægter
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Noter til dagsordenen

Ad 1 Bestyrelsen foreslår Tage Fabrin-Brasted som dirigent.

Ad 3 Regnskab for regnskabsåret 2018 vedlægges som ekstrakt. Hovedregnskabet ligger til gennemsyn på skolens kontor til generalforsamlingen er afholdt. Regnskabet kan ligeledes ses på skolen hjemmeside under ”Økonomi”.

Ad 4 Budget for 2019 findes på ovennævnte regnskabsekstrakt.

Ad 6 Skolens bestyrelse består af følgende:

 • Steen Hahn Andersen (bestyrelsesformand), Tuelsøvej 48, 4180 Sorø
 • Carsten Ingemann Johansen (næstformand), Peter Damsvej 35, 4180 Sorø
 • Lotte Andreasen, Frederiksvej 12, 4180 Sorø
 • Malene Leisted Busk, Tuelsøvej 15, 4180 Sorø
 • Hans Henrik Iuel, Johnstrupsvej 6, 4180 Sorø
 • Benedict Moos, Sværdsholtevej 14, Vedde, 4295 Stenlille
 • Lars Wagner Søgaard, Esbern Snaresvej 2, 4180 Sorø
 • 1. suppleant: Niels Junge Mortensen 
 • 2. suppleant: Britt Klæsøe-Lund

På valg er:

Steen Hahn Andersen, Carsten Ingemann Johansen og Lotte Andreasen.
Steen Hahn Andersen modtager ikke genvalg. Carsten Ingemann Johansen og Lotte Andreasen modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår Niels Junge Mortensen som kandidat.
Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår Britt Klæsøe-Lund som 1. suppleant og Lotte Lykkegaard Laursen som 2. suppleant.
Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være modtaget i skriftlig form på skolens adresse eller på skolens infomail senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket giver fristen tirsdag den 16. april.
Skolen offentliggør kandidatlisten 8 dage før generalforsamlingen på skolens hjemmeside under menupunktet ”Bestyrelsen”.

Ad 7 Ændring af skolens vedtægter.


HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1
Stk. 1 Sorø Privatskole er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig, jf. lovens § 5 stk. 2., med hjemsted i Sorø kommune. Skolen er stiftet i 1887.
Stk. 2 Skolens formål er:
* At drive en grundskole med tilhørende førskole, børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid lov gældende regler om friskoler og private grundskoler
* At formidle en tidssvarende og grundig undervisning, hvor de pædagogiske mål og midler har udgangspunkt i den danske kulturarv og den enkelte elevs evner og anlæg.
* At give eleverne solide kundskaber, livsoplysning og kreativ udvikling med henblik på at fremme en selvstændig kritisk livsholdning.
* At give eleverne fornuftige arbejdsvaner og fremme deres lyst og nysgerrighed til at tilegne sig ny viden
* At fremme elevernes evne til at tænke og handle selvstændigt ved i ånd og gensidig tillid og respekt at give dem ansvar og pligter
* At skabe et godt forældresamarbejde, hvor skole og hjem i fællesskab og åbenhed søger at lære eleverne tolerance, ansvarsfølelse og vilje til at samarbejde.

Stk. 3 Skolens vision er:
Vi ønsker at sætte rammerne for et trygt, nysgerrigt og ambitiøst læringsfællesskab for elever, medarbejdere og forældre, som skal være med til at danne grundlag for et stærkt
tilhørsforhold til skolen og dens kultur, samt understøtte elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

Stk. 4 Skolens mission er:
* Vi vil sikre god trivsel for alle vores elever, og udvikle livsduelige unge mennesker med evne til at træffe kvalificerede selvstændige valg.
* Vi er ambitiøse og undersøgende i vores faglige arbejde med at fremme den enkelte elevs læring og potentiale.
* I fællesskab har vi fokus på medarbejdernes faglige kompetenceudvikling og støtter op om den enkelte medarbejders trivsel.
* Vi er en stærkt kulturbærende skole. Sorø Privatskole bevarer og udvikler traditioner, så der skabes samhørighed mellem elever, medarbejdere og forældre.
* Vi forventer et ærligt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og skole, hvor engagement er et bærende element.


Kursiv tekst slettes af nuværende vedtægter – fed tekst tilføjes vedtægter. Vedtægterne er vedhæftet og rettelser vil også her fremgå.


Ad 8 Indkomne forslag skal være skolens administration i hænde senest tirsdag den 16. april. Eventuelle forslag offentliggøres på skolens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamling 2018

Genralforsamling 2018 fandt sted tirsdag den 24. april 2018. Du kan læse referatet her.