Generalforsamling 2018

Genralforsamling 2018 fandt sted tirsdag den 24. april. Du kan læse referatet her.

Dagsorden

I henhold til vedtægterne indkalder Sorø Privatskole herved forældrekredsen til ordinær generalforsamling:

 • Tirsdag den 24. april 2018, kl. 19.00, i skolens gymnastiksal

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
 4. Budget for efterfølgende regnskabsår forelægges til orientering
 5. Tilsynsførende aflægger rapport
 6. Valg af tilsynsførende
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. suppleant
 8. Ændring af skolens vedtægter
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Noter til dagsordenen

Ad 1 Bestyrelsen foreslår Tage Fabrin-Brasted som dirigent.

Ad 3 Regnskab for regnskabsåret 2017 vedlægges som ekstrakt. Hovedregnskabet ligger til gennemsyn på skolens kontor til generalforsamlingen er afholdt. Regnskabet kan ligeledes ses på skolen hjemmeside under ”Økonomi”.

Ad 4 Budget for 2018 findes på ovennævnte regnskabsekstrakt.

Ad 6 Skolens tilsynsførende, Jens Pietras, kan ifølge reglerne om tilsynsførende ved private skoler ikke bestride posten mere end 6 år. Generalforsamlingen skal derfor vælge ny tilsynsførende for 2 år. Bestyrelsen indstiller Bjarne Møller Petersen. Bjarne Møller Petersen er certificeret tilsynsførende.

Ad 7 Skolens bestyrelse består af følgende:

 • Steen Hahn Andersen (bestyrelsesformand), Tuelsøvej 48, 4180 Sorø
 • Carsten Ingemann Johansen (næstformand), Peter Damsvej 35, 4180 Sorø
 • Louise Hemmingsen, Enighedsvej 17, 4180 Sorø
 • Lotte Andreasen, Frederiksvej 12, 4180 Sorø
 • Hans Henrik Iuel, Johnstrupsvej 6, 4180 Sorø
 • Benedict Moos, Sværdsholtevej 14, Vedde, 4295 Stenlille
 • Lars Wagner Søgaard, Esbern Snaresvej 2, 4180 Sorø
 • 1. suppleant: Niels Junge Mortensen 
 • 2. suppleant: Malene Leisted Busk

På valg er:

Hans Henrik Iuel, Lars Wagner Søgaard, Benedict Moos og Louise Hemmingsen. Hans Henrik Iuel, Lars Wagner Søgaard og Benedict modtager genvalg. Louise Hemmingsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Malene Leisted Busk som kandidat. Suppleanter er på valg hvert år. Bestyrelsen foreslår Niels Junge Mortensen som 1.suppleant og Britt Klæsøe-Lund som 2. suppleant.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være modtaget i skriftlig form på skolens adresse senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket giver fristen tirsdag den 10. april. Skolen offentliggør kandidatlisten 8 dage før generalforsamlingen på skolens hjemmeside under menupunktet Bestyrelsen”.

Ad 8 Ændring af skolens vedtægter. Her er tale om mindre ændringer, men ændringer således at vedtægterne er i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen fra undervisningsministeriet af 2012

§1 Hjemsted og formål, her slettes markeret med fed skrift

Stk. 2 Skolens formål er: * At drive en grundskole med tilhørende børnehaveklasse, 10. klasse og fritidsordning, efter de til enhver tid lov gældende regler om friskoler og private grundskoler

§2 Bestyrelsen, her tilføjes markeret med fed skrift 

Stk. 13 ”Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i funktionsperioden mod forældrenes ønske”.

§3 Bestyrelsens opgaver, her tilføjes markeret med fed skrift

Stk. 4 ”I overensstemmelse med bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler har bestyrelsen overdraget retten til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale – til skolens leder.

” Stk. 17. ”I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen. ”

Ad 9 Indkomne forslag skal være skolens administration i hænde senest tirsdag den 10. april. Eventuelle forslag offentliggøres på skolens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.