Hjælp til vores ordblinde elever

På Sorø Privatskole har vi løbende fokus på at afdække og hjælpe elever, som er ordblinde. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores ordblinde elever ikke kommer til at opleve for store udfordringer, hverken fagligt eller socialt, i deres dagligdag på skolen.

Tegn på ordblindhed 

Når en elev er ordblind betyder det, at han eller hun har særligt vanskeligt ved at lære at læse og skrive. Når man er ordblind, vil man ofte have en langsom og upræcis omsætning af bogstaver og lyde. Ordblindhed – også kaldet dysleksi – rammer syv til otte procent af befolkningen og kan være arvelig.
Der er forskellige tegn på, at en elev er ordblind. Det kan være, at eleven tidligt har haft sproglige vanskeligheder, har svært ved at lære alfabetet, har svært ved at lære rim og remser og svært ved at læse nye ord.  Andre tegn er, at eleven læser på usikker vis, gætter for meget eller lærer teksten udenad. Endlig kan det være, der er ordblindhed i elevens familie.

 

 

Det er nødvendigt at kæmpe

”Jeg blev testet ordblind i 6. klasse, men jeg vidste egentlig godt, at jeg var ordblind, da jeg ikke var god til dansk og stavning,” fortæller Nicolai Tue, der gik ud af 9. klasse på SPRS i 2020 og i dag går på efterskole.

Læs artiklen om Nicolai.

Skolens ordblinde-specialister 

På SPRS har vi ordblindelærere, der har specialiseret sig i at hjælpe vores ordblinde elever med at komme igennem skolelivet på en måde, så deres ordblindhed ikke unødigt svækker deres faglige og sociale deltagelse i klassens og skolens liv. 

Afdelingsleder Malou Eide Malmdorf står for de ordblindetest, der gennemføres på skolen.

Hun er overordnet tovholdere på den tildelte støtte, rådgivning og vejledning af elever, forældre og lærere. Det sker i tæt samarbejde med afdelingslederne for de enkelte trin.

 

Samarbejde med forældre 

At være ordblind har intet med intelligens at gøre. Ordblindhed skyldes en langsom og upræcis kobling mellem lyd og bogstav.


Det er derfor afgørende, at vores ordblinde elever får opbakning, og at hjemmet samarbejder med skolen om indsatsen for at sikre den bedst mulige hjælp. Fra skolens side taler vi indgående med forældre og elev om opgaven, og vi bestiller de nødvendige hjælpemidler, som primært er en it-rygsæk. Desuden indfører vi elev og forældre i læse- og skriveteknologi og -strategier.  

 

 

Vi screener for ordblindhed  

På SPRS bliver eleverne løbende evalueret for ordblindhed fra 0.-9. klasse i form af løbende staveprøver i dansk. 

I 2. klasse gennemfører vi den såkaldte non-ord-stave-test i maj, hvor testlæreren efterfølgende evaluerer testresultater med dansklæreren. Hvis vi ser læse-/staveproblemer hos et barn tager vi en drøftelse med forældrene.

En sådan test består af fire dele:
1.    Generelle spørgsmål om elevens læse- og stavefærdigheder
2.    ”Find stavemåden”, hvor eleven skal finde de ord, der bliver læst op
3.    ”Find det der lyder som et ord” – eleven skal lytte efter, hvilket ord (som ikke er et rigtigt ord), der lyder som et rigtigt ord. Det kan være ”håkke”, der lyder som ordet hugge.
4.    ”Basal ordforrådsprøve” hvor elevens ordforråd tjekkes, så eleven ikke bliver bedømt ud fra en forventning om et kendskab til et ord, som han eller hun slet ikke har. 

Læs mere om den nationale ordblindetekst.

Figur ovenfor viser, hvordan et testresultat kan se ud. Testen er tilpasset elevens alder og klassetrin.

 

Vi får gode karakterer

”Vi kan godt få gode karakterer, selvom vi er ordblinde. Men vi skal nogle gange bruge mere tid til at læse tekster, fx når vi har gruppearbejde Men vi har også fået stor hjælp af Julie, vores lærer. Hun har været med til at gøre det nemt for os og har øvet læsning med os, så vi er på samme niveau som de andre i klassen. Hun hjalp os med at fortælle klassen, at vi var ordblinde og gav de andre nogle øvelser, der viste, hvad det vil sige at være ordblind.”

Mikkel Sejer Nielsen og Emil Jelstrup 8.X. - Læs også artiklen "Vigtigt at erkende man er ordblind".

Dagligdagen for vores ordblinde elever  


Det er afgørende, at vores ordblinde elever får opbakning, og at hjemmet samarbejder med skolen om indsatsen for at sikre den bedst mulige hjælp. Fra skolens side taler vi indgående med forældre og elev om opgaven, og vi bestiller de nødvendige hjælpemidler, som primært er en it-rygsæk. Desuden indfører vi elev og forældre i læse- og skriveteknologi og -strategier.  

Se video med eksempel på, hvordan man kan forklare et forsøg i naturfag visuelt - til både ordblinde og ikke-ordblinde elever. Det er Ulrik Omdahl, der har produceret videoen.

 

IT-rygsækken   

På SPRS anvender vi IT som det vigtigste værktøj i undervisningen. Computer, tablets og smartphones er en naturlig del af vores skoledag, og skolen prioriterer derfor dette højt. Vi anvender forskellige hjælpeprogrammer, som kan støtte vores ordblinde elever i at udføre de opgaver, de skal løse i undervisningen.

Det er vores mål, at eleverne lærer at bruge disse programmer på et højt niveau, og at de kan anvende disse færdigheder i de uddannelser og det arbejdsliv, som venter efter tiden på SPRS.

På skolen sørger vi for at installere de nødvendige programmer til skolebrug. I indskolingen og på mellemtrinnet stiller skolen IPads til rådighed. I udskolingen skal eleverne selv sørge for computer!

Hvis vores ordblinde elever oplever tekniske udfordringer med computer, MacBook, IPads etc. er der ansat to IT-lærere på skolen, Søren Mølholm og Malou Eide Malmdorf som i dagligdagen hjælper med at løse problemer af teknisk/pædagogisk karakter.

 

Krav til computer i udskolingen   

• En bærbar PC eller MacBook.

• En taske til at transportere computeren i.

• Høretelefoner eller headset.

Den bærbare computer fungerer som elevernes penalhus. Da computeren er blevet en stor del af hverdagen på Sorø Privatskole er det vigtigt, at eleverne har en sådan inden skolestart. Skolen installerer aktuelle hjælpeprogrammer og er behjælpelig med valg af egnede programmer.

Følgende programmer installerer skolen på elevernes computere - den såkaldte it-rygsæk:

• Microsoft Office: Word, Excel og Power Point.

• APP-Writer: Syntetisk og digitalt oplæsningsprogram på PC, MacBook, Ipad med Windows.

• Diverse undervisningsprogrammer som fx nota.dk, hvor alle fagbøger er tilgængelige

Tjek nota.dk 

 

Evaluering og opfølgning    

På SPRS anvender vi IT som det vigtigste værktøj i undervisningen. Computer, tablets og smartphones er en naturlig del af vores skoledag, og skolen prioriterer derfor dette højt. Vi anvender forskellige hjælpeprogrammer, som kan støtte vores ordblinde elever i at udføre de opgaver, de skal løse i undervisningen.

Se hvilke hjælpemidler vi anvender i dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi og geografi.  

 

Løbende evaluering   

Vi evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen i henhold til vores handleplaner. Det sker på seks årlige årgangsmøder, i skole/hjem-samarbejdet, i test- og prøvesituationer, i lærersamarbejdet på tværs af fag og på tværfaglige konferencer. Den løbende evaluering er med til at danne grundlag for at tilrettelægge og justere skolens kompetencetilbud for bl.a. ordblinde elever år for år.

Ved indgangen til hvert skoleår udvælger KC-Koordinatorerne (= KC = Kompetencecenter) i samarbejde med faglærerne, hvilke indsatsområder der skal arbejdes med. Denne prioritering udmøntes i en handleplan for de enkelte fag, hvor der gives støtte. 

Er der blevet lavet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering af eleven, skal de psykologiske anbefalinger skrives ind i handleplanen.

 

Årligt forældremøde    

Ordblindelærerne indkalder en gang om året alle forældre til vores ordblinde elever til et fællesmøde, hvor vi taler om indsatsen på skolen og de udfordringer, forældre og deres børn oplever i dagligdagen.

Hjælpemidler er en mega hjælp

”Det var en lettelse at blive erklæret ordblind i midten af 6. klasse, for jeg havde svært ved at stave. Jeg læste ok men kunne ikke huske, hvad jeg læste, hvis jeg ikke fik teksten læst op,” siger Caroline Quirinus-Jensen, der er tidligere elev på skolen.

Læs hele artiklen om Caroline.

SP-undervisning

Jakob Ellingsen er tidligere elev og nuværende lærer på Sorø Privatskole. I dette interview deler han sine erfaringer som elev med at blive taget ud af sin stamklasse for at få specialundervisning. Dengang hed det ABC-klasser, i dag taler vi om SP-klasser.

Se interview.

Sorø Kommunes ordblindedag med Blachmann

Mandag den 28. marts 2022 deltog 25 elever fra SPRS og tre lærere i Sorø Kommunes ordblindedag.

Arrangementet fandt sted i Sorø Hallerne, hvor alle ordblindeelever i kommunen var inviteret.

Dagens formål var at skabe mere åbenhed om ordblindhed, og hvad det betyder for det enkelte barn.

Eleverne deltog blandt andet i et stjerneløb, hvor de skulle scanne QR-koder og svare på spørgsmål, som de kunne få svar på rundt omkring på de forskellige stande.

Et af dagens højdepunkter var et indlæg ved tidens aktuelle X-Faktordommer Thomas Blachmann, der selv er ordblind.

Læs hele artiklen.