Politikker

Sorø Privatskole gennemgår årligt skolens politikker i afdelingerne for at sikre, at de er præsente for hver enkelt medarbejder. Politikkerne tilrettes løbende for at sikre, at de er i overensstemmelse med gældende praksis på skolen.

 

Politikker på Sorø Privatskole:

 • Antimobbepolitik
 • Fraværspolitik
 • Lektiepolitik
 • Mobiltelefonpolitik
 • Sorg- og krisepolitik

 

Antimobbepolitik

Mobning er, når fællesskabet ikke er for alle:

 

”En gruppe eller en persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er mere eller mindre 'tvunget' til at opholde sig,” skriver Børns Vilkår

På Sorø Privatskole vil vi ikke acceptere at nogen udsættes for mobning. Vi tilstræber en livsglad, varm og respektfuld omgangstone, hvor alle på skolen udviser respekt og tolerance for hinanden. Mobning vil blive opfattet som værende et alvorligt brud på skolens samværsregler og der vil, som ved andre brud på samværsregler, blive taget initiativ til at elevens adfærd markant ændrer sig.

 

Forebyggelse

Den bedste forebyggelse mod dette er at tage initiativer for at sikre børnenes trivsel samt et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Alle har et medansvar for trivslen både forældre, personale og elever.

Skolen forebygger bl.a. ved:

 • Klare og tydelige samværsregler, som jævnligt tages op i klasserne. Så respekt, ansvarlighed og medejerskab for reglerne er en selvfølge for alle.
 • Tæt forældrekontakt.
 • Trænings forløb af sociale kompetencer i klassen.
 • Forløb med sociale træningsprogrammer fx Trin for Trin.
 • Brugen af ”Termometer" (dcum.dk), der tester trivsel og arbejdsglæde i klassen.
 • Klasse- og årgangsteamet drøfter proces for klassens og den enkelte elevs sociale udvikling.
 • Inddragelse af elevrådet bl.a. gennem arbejdet med.

 

UVM handling

Konstateres mobbesignaler vil klasselæreren/teamet gennem dialog møde de involverede elever. Der udarbejdes klare aftaler om fremtidig adfærd og samvær, her inddrages bl.a. skolens samværsregler. Forældrene orienteres af klasselærerne, der opfordrer de implicerede parter til at kontakte hinanden mhp. at få en konstruktiv dialog om de vanskeligheder, der er børnene imellem. Erfares det af teamet, at der ikke opnås den ønskede forståelse og trivsel i klassen inddrages skolens ledelse. Hvorefter der udarbejdes en handlingsplan for det videre forløb.

 

Handlingsplan

 • Forældrene vil blive indkaldt til møde
 • Individuelle samtaler med elever og forældre
 • Evt. inddragelse af skolens AKT lærere
 • Evt. inddragelse af skolesundhedsplejerske/-psykolog

Viser der sig, trods de overstående tiltag, fortsat at være elever, for hvem samværsreglerne og trivselen i klassen ikke respekteres eller værdsættes, kan det medføre at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

 

Formidling

Skolens antimobbepolitik vil være tilgængelig på skolens hjemmeside, i informationsmaterialet i forbindelse med skolestart samt løbende ved forældremøder. Antimobbepolitikken gælder for hele skolen inkl. SFO og Klub og Musikskole.

 

Fraværspolitik

Sorø Privatskole prioriterer fællesskab og faglighed højt. For at være en del af fællesskabet og få fuldt udbytte af undervisningen kræver det, at man er til stede. Derfor er det vigtigt, at vores elever er i skole hver dag hele skoleåret.

Skolen forventer, at eleverne har et lavt fravær. Når eleven alligevel bliver ramt af sygdom, er det vigtigt, at forældrene skriver dette til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra og ved længerevarende sygdomsforløb medsender en lægeerklæring.

Skolen har den holdning, at planlagt fravær så vidt muligt skal undgås. Når forældre alligevel, tvunget af omstændigheder som f.eks. arbejdspladsens ferieplanlægning, beder om et barns fritagelse, påhviler der forældrene et undervisningsmæssigt ansvar og forpligtelse i den pågældende periode.

Meddelelse om ekstraordinært fravær skal ske til klasselæreren via kontaktbogen på ForældreIntra og ved længere fritagelse (mere end 1 dag) til både klasselæreren og skolens viceskoleleder Lene Topshøj - også via Forældreintra.

Klasselæreren kontakter forældrene, hvis eleven har mere end 10 procents fravær i løbet af skoleåret med henblik på en dialog om årsagen til fraværet.

 

Lektiepolitik

På Sorø Privatskole benyttes 5 forskellige lektieformer, som lægger sig op af den evidensbaserede forskning på området. Alle lektier er nøje planlagt af læreren, så det understøtter fagligheden i undervisningen, behovet for træning og elevernes læringsmål. Lektier er forberedelse til undervisningen og kvalificerer til deltagelse i klassen. Årgangsteamet omkring den enkelte klasse afstemmer løbende lektiebyrden for de enkelte elever.

 

Formålet med lektiepolitikken

Formålet med lektier er at styrke elevernes faglighed. Lektier tager altid afsæt i kendt stof eller metode. Der skal med andre ord ikke indlæreres nyt stof i lektiesituationen. Lektier skal ses i lyset af, at eleverne, ved at arbejde med de redskaber som de lærer i undervisningen, er i stand til at opnå en sikkerhed i brugen af det faglige stof, termer og metoder, som der kræves af elever i grundskolen.

 

De 5 lektieformer

TræningslektierLektien skal træne eleven indenfor faglige områder, som eleven er bekendt med og som har været præsenteret i klassen. Eksempel: Regnemetoder som er gennemgået i klassen på et tidligere tidspunkt. 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning kan eleverne vælge mellem tre opgaveark med hver deres sværhedsgrad.

ForberedelseslektierLektien skal motivere og forberede eleven på viden og færdigheder som de skal lære at mestre i en fremtidig undervisning. Eksempel: Eleverne læser en novelle derhjemme, som de skal analysere og fortolke i klassen.

UdbygningslektierLektien skal styrke og udvikle elevens viden og færdigheder ved at arbejde med stoffet på en anderledes måde. Eksempel: Eleverne formidler et allerede kendt stof ved brug af andre medier.

Integrerede lektierLektien, som involverer eleven i mange fagområder, og som eleven igennem fordybende arbejde videreudvikler. Eksempel: Projektarbejde

FærdiggørelseslektierLektien, hvor eleven skal færdiggøre en opgave, som eleven har arbejdet med i klassen samme dag. Denne type af lektier skal tage hensyn til, at alle elever har en passende lektiemængde. Eksempel: 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning får nogle elever lektier for i ekstramaterialer, andre færdiggør opgaverne gennemgået i timen.

 

Forskellige forudsætninger

Elever har forskellige forudsætninger, og derfor lægger vi vægt på, at lektier gives differentieret, så alle børn udfordres. Som hovedregel skrives alle lektier ind i lektiebogen på intra. Herved kan alle, såvel elever som forældre, se klassens lektier, og lærerne kan koordinere og herigennem sørge for, at lektiebyrden bliver jævnt fordelt. Derved kan forældre følge med i og støtte op om lektielæsningen. Ved større skriftlige afleveringer kan nogle elever have brug for forældrenes hjælp til at planlægge deres arbejdstid. Det er den enkelte elevs ansvar, at lektierne afleveres rettidigt. Skolen forventer, at eleverne møder undervisningsparate til undervisningen, og at forældrene i nødvendigt opfang støtter op om dette.

 

Studietid

Formålet med studietid er at indarbejde rutiner og arbejdsmønstre, der kan gavne den enkelte elevs faglige kompetencer og læringsstrategier. Studietid sigter mod at opøve sociale og relationelle kompetencer, der kan gavne i såvel nuværende som senere uddannelsesforløb. Studietiden giver desuden mulighed for at støtte eleverne i gruppearbejdet, i lektiesituationen og ved at planlægge korte fagkurser. På alle årgange er der afsat 3 lektioner om ugen til lektielæsning. I studietiden vil der være lærere tilstede, som kan give faglig støtte i lektiesituationen.

 

Mobiltelefonpolitik

En mobiltelefon er et nyttigt kommunikationsmiddel, som mange har stor glæde af. Desværre er det samtidig et forstyrrende element, når mennesker er sammen, når man er i en indlæringssituation eller når man har kvalitetstid sammen i et forpligtende fællesskab.

Det er svært at fordybe sig og bevare fokus, hvis man hele tiden venter og kan forvente det næste opkald eller den næste sms.  

På Sorø Privatskole vil vi gerne være kendt for fordybelse, for at kunne holde fokus og for at have et godt forpligtende fællesskab.

Derfor forventer vi en større selvdisciplin omkring mobiltelefonerne end man måske oplever andre steder.

 

Vi forventer

At voksne - ansatte og forældre - går forrest, som det gode eksempel og slukker telefonen, når der arbejdes, ved møder og når man er sammen med andre børn og voksne i det forpligtende fællesskab på skolen.

At elever på skolen slukker telefonen i lektionerne.

Hvis en elevs telefon uforvarende forstyrrer på de pågældende tidspunkter, afleveres den på skolens kontor. Den kan afhentes, når skoledagen er slut.

Ved gentagne forstyrrelser, kan telefonen kun afhentes af elevens forældre.  

Regler

I indskolingen og SFO må børnene som udgangspunkt ikke medbringe telefoner.

På mellemtrinet afleverer eleverne deres telefoner ved skoledagens start. Telefonerne udleveres igen, når skoledagen er forbi.

På udskolingstrinet afleverer eleverne deres telefoner i begyndelsen af hver time, og telefonerne udleveres igen, når timen er forbi.

 

Sorg- og krisepolitik

Kriseteamet på Sorø Privatskole sammensættes af relevante medarbejdere. Fx skolens ledelse, skolepsykolog, klasselærer eller anden primærlærer og primærpædagog. På kriseramtes foranledning kan relevant tredjepart involveres. Fx den lokale præst, egen læge mv.

 

Kriseteamets fokus: Ulykker og livstruende sygdom/dødsfald blandt elever eller elevers nære familie. Ulykker og livstruende sygdom/dødsfald blandt personale eller personales nære familie. Afgørende ændringer i hjemmet blandt elever. Afgørende ændringer i hjemmet blandt personale. Mobning. Tiden derefter.

 

Skolens kristeteam er ekstra opmærksomme på pressen. Det er kun ledelsen, der kan udtale sig til pressen i disse situationer.

 

Kriseteamets opgave: Vurdere om alle relevante personer er informeret om situationen. Vurdere og fordele opgaverne imellem sig, herunder: Skal der sendes hjælp af sted til et evt. ulykkessted? Hvem orienterer hjemmet/hjemmene? Evt. hvornår og hvordan der skal informeres? Er der behov for krisesamtaler med elever/ansatte? Planlægge samling og orientering for personale og elever. Næste dages forløb aftales.

 

Kriseteamets opgaver adskiller mellem:

 1. Livstruende sygdom eller dødsfald blandt elever/elevers nære familie, 
 2. Livstruende sygdom eller dødsfald blandt ansatte/ansattes nære familie,
 3. Afgørende ændringer i elevens hjem,
 4. Tiden derefter.