Tilsynsførende tager skolens temperatur

Bjarne Møller Pedersen er Sorø Privatskoles tilsynsførende. Torsdag den 3. marts fulgte han i undervisningen i fem forskellige klasser i løbet af skoledagen.

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler ”skal skolens tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.”

Sådan lyder lovteksten.

”I princippet skal jeg føre tilsyn med, om skolen står mål med folkeskolen, så forældrene kan være sikre på, at eleverne modtager den undervisning, de har krav på,” fortæller Bjarne i en pause mellem dagens lektioner.

Udover at følge undervisningen skal den tilsynsførende se på skolens undervisningsplaner, vurdere undervisningsmaterialer og de faglige og pædagogiske forhold inden for de praktisk-musiske fag, de humanistiske og de matematisk naturfaglige.

”Jeg skal også vurdere elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk og vurdere om de bliver demokratisk dannet og har fokus på forhold som ligestilling,” siger Bjarne. 

Han besøger skolen to til tre gange om året og deltager også i gerne i arrangementer på skolen, når det er muligt.

Erfaren skolemand

”Da jeg kom i morges, var det en god oplevelse, at møde skoles ledelse, der står foran skolen og siger god morgen til elever, forældre og medarbejdere. Det er bare én af de ting, jeg bemærker i løbet af min dag på skolen,” siger Bjarne, der til sommer har været skolens tilsynsførende i fire år.

Som tilsynsførende udpeges man på generalforsamlingen, og man skal tage en uddannelse for at blive certificeret tilsynsførende. En certificering der kræver, at man løbende deltager i gencertificeringskurser. I alt kan man være tilsynsførende på den samme skole i seks år.

Det siger sig selv, at det kræver en erfaren skolemand/-kvinde at bestride denne post. Bjarne er uddannet lærer og naturvejleder og har derudover diplomuddannelser i ledelse og matematik. Han har haft lederjobs på Holbæk Naturskole og i folkeskolen. I dag underviser han på VUC- og FGU-uddannelserne. Han har erfaring som tilsynsførende for flere friskoler.

Stort engagement

”I min første tid som tilsynsførende på SPRS deltog jeg i bestyrelsens møder for at få en fornemmelse af dens struktur og ledelsesforholdene. I dag fokuserer jeg mere på at følge undervisningen og skolens dagligdag. På en dag som i dag får jeg et fint øjebliksbillede af skolen, og generelt synes jeg, at Sorø Privatskole er kendetegnet ved et stort engagement hos medarbejderne, der er dygtige. Skolens ledelse og bestyrelse er kendetegnet ved løbende at sikre en fast struktur og klar linje i deres arbejde, ” siger Bjarne.

Han lægger vægt på, at SPRS er en udviklingsorienteret skole, og at der i disse år er øget fokus på at synliggøre, hvor skolen tager socialt ansvar. ”Jeg lægger mærke til, at der er et godt samarbejde med kommunens folkeskoler. Det samme gælder samarbejdet med Sorø Kommune.”

”Jeg bemærker også, at skolen har læringsledelse på dagsordenen, og at lærerne er deltager i kurser på dette område. Effekten af denne fokus mærker jeg helt konkret i måden, der undervises på ude i klasselokalerne,” siger Bjarne.

”Alt i alt vurderer jeg, at Sorø Privatskole er en skole, der naturligt udvikler sig i det samfund, den er en del af. Det er positivt,” slutter Bjarne Møller Pedersen.

 

FOTO:

Bjarne Møller Pedersen fulgte undervisningen i fem klasser torsdag den 3. marts. Han deltog bl.a. i dansktimerne med Julie Andersen og 6.X, hvor eleverne arbejdede med regulerende tekster, som man bruger inden for lovgivning, og når man udformer regler. Bjarne fortalte kort om de regler, han er underlagt som tilsynsførende.

 

Læs mere om skolens tilsynsførende - https://sprs.dk/skole/evaluering