Skolens formål

Det er Sorø Privatskoles formål at drive en grundskole med tilhørende førskole, børnehaveklasse og fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler om friskoler og private grundskoler.

Skolen skal i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.     

 

Skolens vision

Vi ønsker at sætte rammerne for et trygt, nysgerrigt og ambitiøst læringsfællesskab for elever, medarbejdere og forældre, som skal være med til at danne grundlag for et stærkt tilhørsforhold til skolen og dens kultur, samt understøtte elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

Skolens mission

Vi vil sikre god trivsel for alle vores elever, og udvikle livsduelige unge mennesker med evne til at træffe kvalificerede selvstændige valg.

 Vi er ambitiøse og undersøgende i vores faglige arbejde med at fremme den enkelte elevs læring og potentiale.

I fællesskab har vi fokus på medarbejdernes faglige kompetenceudvikling og støtter op om den enkelte medarbejders trivsel.

Vi er en stærkt kulturbærende skole. Sorø Privatskole bevarer og udvikler traditioner, så der skabes samhørighed mellem elever, medarbejdere og forældre.

Vi forventer et ærligt og respektfuldt samarbejde mellem forældre og skole, hvor engagement er et bærende element.

 

Skolens værdigrundlag

 • De vigtigste år: Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft og modet og nysgerrigheden på livet styrkes.
 • Livslang læring: Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og en livslang læring. Eleverne får gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste af deres potentiale.
 • En del af noget større: Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger.
 • Motiverede elever: Skolen udvikler gennem forskellige læringsmiljøer elevernes kreative og innovative evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.
 • Samarbejde: Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.
   

Vedtægter

Vedtægterne er en betegnelse for de regler, der i almindelighed overholdes på Sorø Privatskole, og som beskriver visse grundlæggende fremgangsmåder i denne sammenhæng. Vedtægterne på Sorø Privatskole er godkendt af skolens bestyrelse og på skolens generalforsamling. Undervisningsministeriet har efterfølgende godkendt vedtægterne på Sorø Privatskole.

  

Certificeret Tilsynsførende

Skolens tilsynsførende er Bjarne Møller Pedersen. Han er uddannet lærer og naturvejleder og har derudover diplomuddannelser i ledelse og matematik. Bjarne har haft lederjobs på Holbæk Naturskole og i folkeskolen. I dag er han vendt tilbage til lærergerningen i folkeskolens overbygning i de naturfaglige fag i Holbæk kommune. Han har erfaring som tilsynsførende fra Hellested og Mern friskoler. Bjarne er et aktiv friluftsmenneske og er bl.a. lystfisker og stadig aktiv fodboldspiller.

Se interview med Bjarne Møller Pedersen.
 

Evaluering og opfølgningsplan

Som en fri grundskole er skole-hjem-samarbejdet en naturlig forudsætning. Det tætte samarbejde mellem skolen og hjemmet er en vigtig samarbejdsrelation, og den prioriteres højt på Sorø Privatskole. Dette samarbejde foregår ikke kun i forbindelse med forældresamtaler og forældremøder, men også i forbindelse med skolens sociale arrangementer.

Uenighed, drillerier og konflikter kan ikke undgås, når så mange mennesker er samlet på skolen. Men eleverne skal opleve at lærere, pædagoger og forældre handler og tager ansvar for elevernes trivsel, herunder et godt og respektfuldt samvær eleverne imellem. Det er vores oplevelse, at Sorø Privatskole i vid udstrækning lykkes med dette, og at skolen får stor opbakning fra forældrene til at løse konflikter og uoverensstemmelser.

Et væsentligt element i skolens strategi for god trivsel er en aktiv medinddragelse af eleverne. Det er med til at ansvarliggøre eleverne og give dem ejerskab for skolen og for klassekammeraterne.

 

Skolen benchmarker hvert år prøvekarakterer med de lokale skoler og sammenlignelige privatskoler i regionen. Skolens prøvekarakterer ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til lokalområdet.

Evalueringsmodellen på Sorø Privatskole bygger på en række Key Performance Indicators, der danner grundlag for emnets samlede vurdering. Der kan løbende inddrages andre relevante indikatorer, hvis det skønnes formålstjenesteligt.

Undervisningens kvalitet evalueres årligt på baggrund af:

 • Tilsynsførendes tilsynsrapport
 • Afgangsprøvekaraktererne for 9. klasserne
 • Egne test
 • Kvalitativ dataindsamling for fagudvalg
 • Nationale test
 • Klassenernes progression og det nationale gennemsnit

Specialundervisningen evalueres årligt på baggrund af:

 • Skolepsykologens evaluering
 • Afdelingslederens evaluering
 • Læsevejlederens evaluering

Undervisningsmiljøet evalueres årligt:

 • Afdelingerne gennemfører hvert år kvalitative evalueringer (termometret.dk) med relevant fokus. For hver afdeling er der udpeget en lærer med ansvar for evalueringens gennemførelse

Skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling:

 • Indsatsevalueringer gennemføres løbende for at opstille mål og gennemføre evalueringer med henblik på at styrke de æstetiske lærerprocesser.

Elevernes kompetencer inden for emnerne: folkestyre, menneskerettigheder og ligestilling evalueres årligt på baggrund af:

 • Elevernes 6. klasses projekt inden for et af emnerne
 • 8. klasserens projektprøve inden for de tre emner
 • Elevernes evaluering af den årlige tur ”Politiker for en dag” til Christiansborg

Skolens kvalitetssikring sker igennem:

 • 3-årige indsatsområder
 • 1-årige fokusområder
 • Pædagogisk udvalg
 • Dialogen med skolens tilsynsførende
 • Dialogen med forældrenævnet på de 3 årlige møder
 • Skoleledelsens løbende dialog med medarbejderne på afdelingsmøder
 • Skoleledelsens løbende dialog med fagudvalgene/fagformændene
   

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Sorø Privatskole følger de Fælles Mål, som gælder for folkeskolen, i de humanistiske fag, naturfagene, de praktiske/musiske fag, de obligatoriske emner, den alsidige udvikling og de tværgående temaer på alle årgange.

Det vil sige de Fælles Mål i fagene Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag, Matematik, Natur/teknologi, Geografi, Biologi, Fysik/kemi, Idræt, Svømning (se under Idræt) Musik, Billedkunst, Håndværk og design, Madkundskab. Samt i de obligatoriske emner Færdselslære, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Uddannelse og job. Samt i Elevernes alsidige udvikling. Samt i de tværgående temaer Innovation og entreprenørskab, It og medier og Sproglig udvikling. Samt i linjefagene Drama & musik (se under Drama - valgfag og Musik - valgfag), Idræt i det fri (se under Idræt), Kommunikation & medier (se under Filmvidenskab - valgfag), Kunst (se under Billedkunst - valgfag).

 

 

Sorø Privatskole er certificeret Cambridge Associate School, Deutsches Sprachdiplomschule og Science og Talent skole. Det kommer til udtryk i linjefagene Science og Global Perspectives på 7., 8. og 9. årgang samt i Engelsk og Tysk på 9. årgang.

 

 

Sorø Privatskole sikrer, at der er en klar sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens tilsynsførende skal kunne se denne sammenhæng mellem undervisningen og skolens mål og planer i sine observationer på skolen.
 

Folkeskolens prøver

Sorø Privatskole tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver. Skolen er ikke delvis prøvefri eller prøvefri.

På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du oversigten over bundne prøvefag og prøvefag til udtræk:

 

Specialundervisningsprofil

Skolens specialundervisning evalueres årligt i samarbejde PPR Sorø ud fra nedenstående emner:

 • Identifikation: Skolens succes med gennem testning at identificerer specifikke vanskeligheder.
 • Handleplaner/opfølgning: Skolens succes med at sikre det rette undervisningstilbud til den enkelte elev – undervisningsdifferentiering, støtte, specialundervisning.
 • Inklusion: Skolens succes med, i samarbejde med forældrene, at inkludere elever med særlige behov. Her tænkes både på elever med faglige udfordringer og elever med udfordringer i forhold til at indgå hensigtsmæssigt i relationer.
 • Dialog/forældreinddragelse: Skolens succes med at sikre en god og konstruktiv dialog med forældre til elever i specialundervisningen.
 • Eventuelle videreforanstaltninger: Skolens succes med, i samarbejde med forældrene, at sikre relevante skoleskift til special- og efterskoler.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Sorø Privatskole benytter Termometeret fra DCUM til årlige trivselsundersøgelser. Som hovedregel er det klasselæren, der minimum en gang om året sørger for at klassen gennemfører undersøgelsen. En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er et evalueringsredskab og et beslutningsgrundlag for, hvilke indsatser og initiativer, der er nødvendige for at sikre et godt undervisningsmiljø med bedst mulig trivsel og læring for elever og studerende. Alle skoler skal ifølge Undervisningsmiljøloven udarbejde en skriftlig UMV mindst hvert tredje år.

 

4 faser

En UMV består samlet set af fire faser. Termometeret bruges i den første fase, der handler om at kortlægge undervisningsmiljøet set med elevernes og de studerendes øjne. Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer: Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø, beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

UMV Sorø Privatskole

2016

2013

2010

2009

2006

Karakterdata

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du se skolens karaktergennemsnit for afgangsprøverne:

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Standpunkt og metode

Eleverne vil i skoleåret løbende stifte bekendtskab med evalueringsformer, der både har til hensigt at vurdere egen læring, andres præstationer og feedback til lærerens undervisning. Skolens evalueringskultur er baseret på læringsledelse fra Kompetencehuset Heckmann. Skolen tager ST-prøver, læseprøver og matematikprøver samt nationale tests. Disse formidles videre til elever og forældre enten ved skole-hjem-samtalerne eller ved kommunikation via Intra. Eleverne på 7., 8., 9. årgang får et karakterblad, der viser deres faglige standpunkt i alle fag.

 

Underetning og inddragelse

På Sorø Privatskole sker vurderingen af elevernes generelle faglige standpunkt, når alle klassers lærere rutinemæssigt holder to årlige konferencer, hvor klassens elever gennemgås. Disse klassekonferencer har til hensigt at sætte fokus på lærernes undervisning med henblik på at højne den enkelte elev fagligt. Skolen benytter læsevejledere i dansk og matematikvejledere i matematik.

Vejlederne samler alle resultater fra de diagnostiske test, som faglærerne tager i klasserne. Klasselæreren er tovholder i samarbejdet om klassen og indkalder til supplerende møder efter behov. Teammøder om fag og klasser er indlagt i lærernes kalender.

Lærerne retter, kommenterer og vurderer elevernes større skriftlige opgaver i alle fag og på alle klassetrin. Lærerne vurderer løbende elevernes mundtlige præstationer. Lærerne registrerer elevernes resultater i både større skriftlige opgave og mere rutineprægede opgaver som diktat, færdighedsregning, grammatik m.m. i alle fag og på alle klassetrin samt i afsluttende opgaver eller test efter længerevarende emner eller forløb. Dette gælder også Nationale test.

 

Underretning om standpunkt

Eleverne på 7., 8., 9. årgang får et karakterblad, der viser deres faglige standpunkt i alle fag to gange i løbet af skoleåret. 9. årgang får derudover et afgangsbevis, som viser deres faglige standpunkt i alle fag efter afgangsprøverne. 8. årgang går til terminsprøver to gange i løbet af et skoleår. 9. årgang går til terminsprøve en gang i løbet af skoleåret. 9. årgang går derudover til afgangsprøve en gang i løbet af skoleåret.

 

Skole-hjem-samarbejde

Lærerne skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandage, onsdage, torsdage kl. 8:00-16.00, tirsdage kl. 8:00-16:30  og fredage kl. 8:00-15:00.

Forældremøder ligger fra kl. 18.30-20:00.

Skolehjemsamtaler ligger fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil to gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales.

Ved skolehjemsamtalerne, fra 3.–9. årgang, er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om hele elevens skolegang fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer.

I indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale.

For elever på 4.–9. årgang vil forældre og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed for at tale med klassens øvrige lærere.

Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage i skolehjemsamtalerne. Hvis man føler, at det hele bare kører, og der ikke er noget, som skal tages op, behøver man ikke at skrive sig på en samtaletid.
 

Frihed og folkestyre

Sorø Privatskole er en del af et demokratisk samfund. Skolen forpligter sig til at respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen. Skolen udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

Elevråd, Legepatrulje og skolepatrulje

Sorø Privatskole skal få eleverne til at erfare, at demokrati er andet og mere end at give sin stemme ved valg og afstemninger. Eleverne skal udvikle sig selv og fællesskabet. Skolen ønsker at give eleven oplevelse af mening, fordi det signalerer, at eleven er betydningsfuld og ikke kan undværes i fællesskabet.

 

Politiker for en dag

Sorø Privatskole deltager i Politiker for en Dag, som er Folketingets interaktive besøgscenter for 8. eller 9. klasse. Det fungerer som et rollespil, hvor klassen arbejder med lov- og beslutningsforslag, holder taler og deltager i afstemninger, som om de var medlemmer af Folketinget.

 

Børnerettighedsdagen

Sorø Privatskole er Red Barnet Ambassadørskole og fejrer derfor FN's Børnekonvention hvert år. Børns rettigheder er børn og unges helt særlige menneskerettigheder. Rettighederne står i FN’s Børnekonvention, der blev vedtaget af verdens statsministre og præsidenter i FN’s Generalforsamling d. 20. november 1989.

 

Skolevalg

Sorø Privatskole deltager i skolevalg, som er en autentisk gennemført valghandling for 8. og 9. klasser i hele landet. Eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne.

 

Trivselsdagen

Sorø Privatskole bruger trivselsdagen til at synliggøre vores trivselsarbejde i klasserne og markere, at vi arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørigheden på skolen. Skolernes Trivselsdag afholdes hvert år den første fredag i marts.