Vores politikker

 

På Sorø Privatskole har vi en række politikker, som løbende justeres til den gældende praksis på skolen.

Politikker på Sorø Privatskole:

 • Antimobbepolitik
 • Fraværspolitik
 • Lektiepolitik
 • Mobiltelefonpolitik
 • Sorg- og krisepolitik
 • Vores digitale fællesskab
 • Digital strategi
 • IT-politik
 • Trafikpolitik
 • Persondatapolitik

 

Antimobbepolitik

Mobning er, når fællesskabet ikke er for alle:

En gruppe eller en persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er mere eller mindre 'tvunget' til at opholde sig.

På Sorø Privatskole vil vi ikke acceptere at nogen udsættes for mobning. Vi tilstræber en livsglad, varm og respektfuld omgangstone, hvor alle på skolen udviser respekt og tolerance for hinanden. Mobning vil blive opfattet som værende et alvorligt brud på skolens samværsregler og der vil, som ved andre brud på samværsregler, blive taget initiativ til at elevens adfærd markant ændrer sig.

 

Antimobbepolitik

Den bedste forebyggelse mod mobning er at tage initiativer til at sikre børnenes trivsel samt et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Alle har et medansvar for trivslen både forældre, personale og elever.

Skolen forebygger bl.a. ved:

 • Klare og tydelige samværsregler, som jævnligt tages op i klasserne. Så respekt, ansvarlighed og medejerskab for reglerne er en selvfølge for alle.
 • Tæt forældrekontakt.
 • Træningsforløb af sociale kompetencer i klassen.
 • Forløb med sociale træningsprogrammer fx Trin for Trin.
 • Brugen af ”Termometer" (dcum.dk), der tester trivsel og arbejdsglæde i klassen.
 • Klasse- og årgangsteamet drøfter proces for klassens og den enkelte elevs sociale udvikling.
 • Inddragelse af elevrådet bl.a. gennem arbejdet med.

Handling

Konstateres mobbesignaler vil klasselæreren/teamet gennem dialog møde de involverede elever. Der udarbejdes klare aftaler om fremtidig adfærd og samvær, her inddrages bl.a. skolens samværsregler. Forældrene orienteres af klasselærerne, der opfordrer de implicerede parter til at kontakte hinanden for at få en konstruktiv dialog om de vanskeligheder, der er børnene imellem. Erfarer teamet, at der ikke opnås den ønskede forståelse og trivsel i klassen, inddrages skolens ledelse. Herefter udarbejdes en handlingsplan for det videre forløb.

 

Handlingsplan

 • Forældrene vil blive indkaldt til møde
 • Individuelle samtaler med elever og forældre
 • Evt. inddragelse af skolens AKT lærere
 • Evt. inddragelse af skolesundhedsplejerske/-psykolog

Viser der sig, trods de overstående tiltag, fortsat at være elever, for hvem samværsreglerne og trivselen i klassen ikke respekteres eller værdsættes, kan det medføre at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.

 

Formidling

Skolens antimobbepolitik vil være tilgængelig på skolens hjemmeside, i informationsmaterialet i forbindelse med skolestart samt løbende ved forældremøder. Antimobbepolitikken gælder for hele skolen inkl. SFO og Klub og Musikskole.

 

Fraværspolitik

Sorø Privatskole prioriterer fællesskab og faglighed højt. For at være en del af fællesskabet og få fuldt udbytte af undervisningen kræver det, at man er til stede. Derfor er det vigtigt, at vores elever er i skole hver dag hele skoleåret.

Skolen forventer, at eleverne har et lavt fravær. Når eleven alligevel bliver ramt af sygdom, er det vigtigt, at forældrene skriver dette til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra og ved længerevarende sygdomsforløb medsender en lægeerklæring.

Skolen har den holdning, at planlagt fravær så vidt muligt skal undgås. Når forældre alligevel, tvunget af omstændigheder som f.eks. arbejdspladsens ferieplanlægning, beder om et barns fritagelse, påhviler der forældrene et undervisningsmæssigt ansvar og forpligtelse i den pågældende periode.

Meddelelse om ekstraordinært fravær skal ske til klasselæreren via kontaktbogen på ForældreIntra og ved længere fritagelse (mere end 1 dag) til både klasselæreren og skolens viceskoleleder Lene Topshøj - også via Forældreintra.

Klasselæreren kontakter forældrene, hvis eleven har mere end 10 procents fravær i løbet af skoleåret med henblik på en dialog om årsagen til fraværet.

 

Lektiepolitik

På Sorø Privatskole benyttes 5 forskellige lektieformer, som lægger sig op af den evidensbaserede forskning på området. Alle lektier er nøje planlagt af læreren, så det understøtter fagligheden i undervisningen, behovet for træning og elevernes læringsmål. Lektier er forberedelse til undervisningen og kvalificerer til deltagelse i klassen. Årgangsteamet omkring den enkelte klasse afstemmer løbende lektiebyrden for de enkelte elever.

 

Formålet 

Formålet med lektier er at styrke elevernes faglighed. Lektier tager altid afsæt i kendt stof eller metode. Der skal med andre ord ikke indlæreres nyt stof i lektiesituationen. Lektier skal ses i lyset af, at eleverne, ved at arbejde med de redskaber som de lærer i undervisningen, er i stand til at opnå en sikkerhed i brugen af det faglige stof, termer og metoder, som der kræves af elever i grundskolen.

 

De fem lektieformer

TræningslektierLektien skal træne eleven indenfor faglige områder, som eleven er bekendt med og som har været præsenteret i klassen. Eksempel: Regnemetoder som er gennemgået i klassen på et tidligere tidspunkt. 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning kan eleverne vælge mellem tre opgaveark med hver deres sværhedsgrad.

ForberedelseslektierLektien skal motivere og forberede eleven på viden og færdigheder som de skal lære at mestre i en fremtidig undervisning. Eksempel: Eleverne læser en novelle derhjemme, som de skal analysere og fortolke i klassen.

UdbygningslektierLektien skal styrke og udvikle elevens viden og færdigheder ved at arbejde med stoffet på en anderledes måde. Eksempel: Eleverne formidler et allerede kendt stof ved brug af andre medier.

Integrerede lektierLektien, som involverer eleven i mange fagområder, og som eleven igennem fordybende arbejde videreudvikler. Eksempel: Projektarbejde

FærdiggørelseslektierLektien, hvor eleven skal færdiggøre en opgave, som eleven har arbejdet med i klassen samme dag. Denne type af lektier skal tage hensyn til, at alle elever har en passende lektiemængde. Eksempel: 3. klasse har arbejdet med multiplikation i matematik. Ved timens afslutning får nogle elever lektier for i ekstramaterialer, andre færdiggør opgaverne gennemgået i timen.

 

Forskellige forudsætninger

Elever har forskellige forudsætninger, og derfor lægger vi vægt på, at lektier gives differentieret, så alle børn udfordres. Som hovedregel skrives alle lektier ind i lektiebogen på intra. Herved kan alle, såvel elever som forældre, se klassens lektier, og lærerne kan koordinere og herigennem sørge for, at lektiebyrden bliver jævnt fordelt. Derved kan forældre følge med i og støtte op om lektielæsningen. Ved større skriftlige afleveringer kan nogle elever have brug for forældrenes hjælp til at planlægge deres arbejdstid. Det er den enkelte elevs ansvar, at lektierne afleveres rettidigt. Skolen forventer, at eleverne møder undervisningsparate til undervisningen, og at forældrene i nødvendigt opfang støtter op om dette.

 

Studietid

Formålet med studietid er at indarbejde rutiner og arbejdsmønstre, der kan gavne den enkelte elevs faglige kompetencer og læringsstrategier. Studietid sigter mod at opøve sociale og relationelle kompetencer, der kan gavne i såvel nuværende som senere uddannelsesforløb. Studietiden giver desuden mulighed for at støtte eleverne i gruppearbejdet, i lektiesituationen og ved at planlægge korte fagkurser. På alle årgange er der afsat 3 lektioner om ugen til lektielæsning. I studietiden vil der være lærere tilstede, som kan give faglig støtte i lektiesituationen.

 

Mobiltelefonpolitik

Pr. 1. august 2023 er Sorø Privatskolen en mobilfri skole. 

Det skyldes, at personalet på skolen oplevede en markant stigning og et skred i elevernes brug af deres telefonder i løbet skoledagen. Det gjorde, at elevernes digitale adfærd skyggede mere og mere for deres sociale relationer og udvikling, hvilket er i strid med vores formål, værdier, vision og mission.

0.- 3. årgang: Mobiltelefoner og smartwatches må ikke bruges i indskolingen. Hvis man medbringer disse i skolen , skal de være slukkede og ligge i tasken. På sigt låses disse inde i klassen, og eleverne vil få dem udleveret igen, når skoledagen er slut.

4. - 9. årgang: Mobiltelefoner og smartwatches må ikke medbringes i skole, men vil blive låst inde i klassen, og eleverne vil få dem udleveret igen, når skoledagen er slut.

SFO og klub er mobilfri. I forbindelse med busordning kan der aftales individuelt. Hvis man medbringer mobilelfoner og smartwatches, skal de være slukkede og ligge i tasken.

Læs folderen "Vores digitale fællesskab" og folderen fra forældrenævnet "Digital sikkerhed og dannelse".

 

Sorg- og krisepolitik

Kriseteamet på Sorø Privatskole sammensættes af relevante medarbejdere. Fx skolens ledelse, skolepsykolog, klasselærer eller anden primærlærer og primærpædagog. På kriseramtes foranledning kan relevant tredjepart involveres. Fx den lokale præst, egen læge mv.

Kriseteamets fokus: Ulykker og livstruende sygdom/dødsfald blandt elever eller elevers nære familie. Ulykker og livstruende sygdom/dødsfald blandt personale eller personales nære familie. Afgørende ændringer i hjemmet blandt elever. Afgørende ændringer i hjemmet blandt personale. Mobning. Tiden derefter.

Skolens kristeteam er ekstra opmærksomme på pressen. Det er kun ledelsen, der kan udtale sig til pressen i disse situationer.

Kriseteamets opgave: Vurdere om alle relevante personer er informeret om situationen. Vurdere og fordele opgaverne imellem sig, herunder: Skal der sendes hjælp af sted til et evt. ulykkessted? Hvem orienterer hjemmet/hjemmene? Evt. hvornår og hvordan der skal informeres? Er der behov for krisesamtaler med elever/ansatte? Planlægge samling og orientering for personale og elever. Næste dages forløb aftales.

Kriseteamet skelner mellem:

 1. Livstruende sygdom eller dødsfald blandt elever/elevers nære familie, 
 2. Livstruende sygdom eller dødsfald blandt ansatte/ansattes nære familie,
 3. Afgørende ændringer i elevens hjem,
 4. Tiden derefter.  
   

 

Vores digitale fællesskab

På Sorø Privatskole er vi digitale. Det betyder, at en stor del af vores undervisning er digital såvel som analog. Vi finder, det er nødvendigt at være tydelige i vores digitale kommunikation. Digitale medier er en naturlig del af vores elevers liv. Derfor ønsker vi at bidrage til deres digitale dannelse i et fælles ansvar med eleverne og deres forældre.

Læs mere i folderen "Vores digitale fællesskab" og i folderen "Digital sikkerhed og dannelse - forældrenævnets anbefalinger til forældre"

 

Digital strategi

Sorø Privatskole har siden primo 2015 haft øget fokus på at udvikle skolens brug af IT og digitale læringsmidler i undervisningen.

Skolen står i dag et sted, hvor anvendelsen af iPads i undervisningen, digitale læringsplatforme og samarbejde på og i forbindelse med disse er en integreret del af elevernes og medarbejdernes hverdag.

For at fremme og styrke samarbejdskulturen på Sorø Privatskole har vi begrænset IT-infrastrukturen til følgende: Programmerne i Apple iWork, Office365, læringsportalerne Meebook og Showbie samt udvalgte fagportaler.

At sætte en sådan ramme om skolens digitale infrastruktur har en positivt afsmittende virkning på elevernes læring, da elever og lærere hurtigt opnår en sikkerhed og tryghed i brugen af IT i undervisningen. Samtidig øges overskueligheden for forældrene, og dermed deres indblik i elevernes læringsproces.

Skolen har et samarbjde med it- og web-bureauet Ivaldi omkring wifi, servere og teknisk support.

Læs hele vores digitale strategi.

 

IT-sikkerhedspolitik

Det er et lovkrav, at skolen håndterer personfølsomme oplysninger på en forsvarlig måde, da skolen har pligt til at beskytte elever, forældre og medarbejdere jf. Lov om behandling af personoplysninger.

Ledelsen, som er den øverst ansvarlige for IT-sikkerheden, skal sørge for, at der til stadighed er etableret procedurer og systemer, der støtter overholdelsen af sikkerhedspolitikken. Sikkerhedsniveauet skal være målbart og kontrollabelt, hvor dette overhovedet er muligt.

Det er skolens ønske at give elever, forældre og medarbejdere gode muligheder for anvendelse af IT uden brug af unødvendige restriktioner, men samtidigt sikre mod misbrug af skolens IT-systemer eller misbrug udført herfra af andre IT-systemer.

 

Fysisk sikkerhed

Skolen ønsker i videst muligt omfang at sikre de fysiske installationer mod ulykker, hærværk og tyveri. Det sker blandt andet med aflåste døre, alarmsystemer og sikrede rum. Ligeledes sikres i størst mulig omfang mod forsyningssvigt i server rum. Det sker blandt andet i form af ekstra ventilation af server rum på varme sommerdage.

 

Datasikkerhed

Administrative data repræsenterer en betydelig værdi og skal sikres mod uautoriseret adgang, tab og forvanskning. Ledelsen fastsætter sikkerhedsniveauet for de enkelte systemer, herunder klassificering af data og vurdering af, hvorvidt et egentligt nødberedskab skal etableres.

Ledelsen, administrationen og multimedievejlederen står for brugeradministration af elever, forældre og medarbejdere på intranettet og skolens iPads. Ledelsen fastsætter backup-procedurer og viruspolitik, men det er op til den enkelte effektuere det på sin enhed. Det er også ledelsen, der træffer beslutning om eventuel logning, e-mail politik og anvendelse af internet.

 

Overholdelse af datasikkerhed

Ledelsen vil løbende sikre sig at sikkerhedspolitikken efterleves. Brud på sikkerhedspolitikken rapporteres til skolens ledelse. Brud på sikkerhedsreglerne vil Sorø Privatskole IT-sikkerhedspolitik 3 have konsekvenser for den pågældende bruger og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning fra skolen. Brugernes ansvar Skolen gemmer kun personfølsomme oplysninger på den sikrede administrationsserver, intranettet eller medarbejderens private drev på skolen. Der gemmes ikke personfølsomme oplysninger på flytbare medier såsom filhosting-services på internettet, bærbare enheder, USB-Sticks, CD’er m.m. UNI-login og andre koder er personlige og må ikke udlånes til andre. Brugerne bliver automatisk logget af deres enhed, intranettet eller Tabulex, når de er inaktive i et stykke tid.

Læs vores it-sikkerhedspolitik i fuldt omfang.

 

Trafikpolitik

Det er Sorø Privatskoles ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skole tiden.

Vores holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. 

De børn, der bliver kørt til skole, opfordres til at komme før kl. 7:55. Børnene skal sættes af ved parkeringspladsen og selv gå et sidste stykke til deres klasseværelse.

Vi anbefaler, at børnene cykler til skole. Skolevejen bør være øvet mange gang med en voksen. Husk cykelhjelmen.

 

Skolepatrulje

Hver morgen skal der være skolepatruljer på vagt ved fodgængerovergangen på Frederiksvej. Skolepatruljeinstruktøren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de de nye skolepatruljer i samarbejde med politiet.

Skolen afsætter midler til at belønne skolepatruljerne for deres indsats.

 

Færdselsundervisning 

Vi gennemfører færdselsundervisning for alle klassetrin. Det sker i samarbejde mellem den enkelte klasselærer, klassens andre lærere og færdselskontaktlæreren.

Kontaktlæreren vejleder klasselærerne i 6. klasse til forberedelse og afvikling af cyklistprøven.

Det er også færdelskontaktlæreren, der har kontakt til politiet vedrørende:

 • gåprøver i 0. klasse
 • den lille cyklistprøve i 3. klasse
 • cyklistprøven i 6. klasse
 • holdninger til alkohol, bilkørsel og fremtiden i 8. klasse

Læs skolens trafikpolitik i fuldt omfang.

 

Persondatapolitik

Sorø Privatskole registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

 

Kontakt

Kontakt Sorø Privatskoles dataansvarlige medarbejder, den såkaldte data protection officer (DPO), hvis du har brug for nærmere information, om skolens datapolitik. Lene Topshøj (DPO) kan kontaktes på tlf. 20 90 41 53 eller mail lt@sprs.dk. Træffetid er i skolens åbningstid eller efter aftale.

 

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne kommer primært fra dig selv, når du udfylder Sorø Privatskoles ventelisteformular. Oplysningerne kan også komme fra din tidligere skolegang. Derudover registrerer skolen oplysninger om dig i løbet af din skoletid, som alle har relevans for din uddannelse.

 

Hvilke oplysninger er det?

Det drejer sig primært om elevens og forældremyndighedsindehavernes navne, CPR-nr., bopælsadresse(r), telefonnumre, emailadresser. Dertil kommer oplysninger om, hvorvidt der er søskende på Sorø Privatskole, eller andre søskende på venteliste til senere start, og øvrige bemærkninger, som du selv oplyser til skolen, når du udfylder ventelisteformularen. Sorø Privatskole registrerer og behandler også en række oplysninger i løbet af skoletiden. Fx hold- og niveaudeling, noter, udtalelser, testresultater, karakterer, valgfag, fravær, UNI• login til intranettet. Dette sker for at sikre dig den bedste skolegang og for at kunne informere om elevens forhold overfor forældremyndighedsindehavere. Derudover skal skolen opfylde en række forpligtelser som skole. Fx har Undervisningsministeriet forpligtet skolen til at indsamle CPR-nr. og registrere fravær på eleven, for at kunne søge tilskud og dokumentere, at skolen opfylder undervisningspligten. 

 

Oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse

Sorø Privatskole behandler kun oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse, der har relevans for din uddannelse. Det kan være oplysninger du selv har oplyst, eller som skolen har fået overdraget fra kommunen. Fx allergi, ordblindhed eller sorg. Disse oplysninger kan være nyttige at tage hensyn til, når skolen skal sammensætte det bedste uddannelsesforløb for dig.

 

Behandling af oplysninger

Sorø Privatskole registrerer og behandler oplysningerne i skolens administrative system. Skolen kan benytte eksterne databehandlere i den forbindelse. Henvend dig til Sorø Privatskoles DPO, hvis du ønsker uddybende oplysninger om dette. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for relevante udpegede personer på skolen, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dvs. lærere, pædagoger, vejledere, ledere og administrative medarbejdere. Alle skolens medarbejdere modtager løbende vejledning i, hvordan oplysninger om elever og forældre må behandles. Skolen har pligt til at sende nogle oplysninger videre til Undervisningsministeriet og Kommunen. Nogle af disse oplysninger sender de videre til Danmarks Statistik.

 

Hvor længe bliver oplysningerne gemt?

Sorø Privatskole gemmer oplysningerne fra ventelisten fra vi har dem og frem til og med 9. klasse. Du kan til enhver tid blive slettet fra ventelisten, hvis du retter henvendelse til skolen. Oplysningerne fra skoletiden bliver gemt op til 6 måneder efter eleven er stoppet på Sorø Privatskole. Dette gælder ikke elevens eksamensbevis og klasseliste.

 

Rettigheder

Du har bestemte rettigheder, når du bliver registreret i Sorø Privatskoles administrative system.

 • Du har ret til indsigt. Dvs. ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger.
 • Du har ret til sletning. Dvs. ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere opfylder det oprindelige formål.
 • Du har ret til at gøre indsigelse. Dvs. ret til at protestere mod behandlingen af oplysningerne.
 • Du har ret til dataportabilitet. Dvs. ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet.
 • Du har ret til tilbagekaldelse af samtykke. Dvs. ret til at tilbagekalde et samtykke med fremadrettet virkning.
 • Du har ret til kildeoplysning. Dvs. ret til at at få oplyst kilden til oplysningerne.
 • Du har ret til at få oplyst lovhjemmel. Dvs. ret til at vide, hvilket lovkrav der ligger til grund for behandlingen af oplysningen.
 • Du har ret til at klage. Dvs. ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, oplysningerne behandles på. Du finder kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside.

Her finder du vores samtykkeerklæring elev & forældre.