Ny elev

Udfyld ventelisteformularen

Ventelisteformular
Adresse
Adresser (ikke fælles)
Footer
Betingelser

Din sikkerhed! Hjemmesiden anvender en sikker kryptering. HTTPS er en protokol på internettet, der oftest bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen som på netbank, webshops osv.

Bemærk! På Sorø Privatskole tages vi løbende billeder af skolens elever i forskellige situationer i dagligdagen . Der tages situationsbilleder af elever, der arbejder i klasserne, når de leger i skolegården m.v. Disse billeder deles løbende på skolens hjemmeside, ElevIntra, ForældreIntra, sociale medier og i brochurer og foldere om skolen.

 

 

Skolebetaling

Ind- og udmeldelse

Rent praktisk udfylder I en formular om optagelse på venteliste, hvorefter barnet bliver optaget på ventelisten. Vi opkræver ikke et ventelistgebyr ved optagelse på ventelisten. 

Udmeldelse af Sorø Privatskole skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når eleven tilbydes en plads fra ventelisten på Sorø Privatskole.

Skolepenge

Skolepenge betales forud og opkræves den første i måneden. Der betales for 12 måneder om året (perioden 1/8-31/7).  Skolepengesatsen reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne udgør pr. 1. august 2023:

  • 0.-9. årgang kr. 1.585,- x 12 måneder. Dvs. årligt kr. 19.020,-.

Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. 1. barn betaler fuld pris. De efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. Udover skolepenge er der følgende udgifter til de obligatoriske ekskursioner og lejrskoler:

  • 2. årgang kr.    750,- (Kalundborg)
  • 5. årgang kr. 1.500,- (Kerteminde)
  • 7. årgang kr.    225,- (Kongsøre)
  • 8. årgang kr. 2.500,- (Spindl/Tjekkiet)
  • 9. årgang kr. 2.250,-  (Berlin)

Lejrskolebetalingen for 2. og 7. årgang opkræves sammen med skolepengene pr. 1/8 samt 1/9. 

Lejrskolebetalingen for 5. 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. 

Det er obligatorisk for alle elever at deltage i lejrskole.

Betalingsservice

I forbindelse med skolepengeopkrævningenopkræves et månedligt administrationsgebyr på 75 kr., hvis man ikke anvender Betalingsservice.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice i din bank eller i forbindelse med betaling af skolepengeopkrævningen.

PBS-nr./ Deb.grp.nr. / kundenr. fremgår af skolepengeopkrævningen / indbetalingskortet.

 

Betaling førskoleelever

For elever, der optages den 1. april til de kommende børnehaveklasser, opkræves kr. 1.490,-  pr. måned i april, maj og juni for heldagsskole. Satsen følger SFO-satsen. 

I 2024 bliver prisen kr. 1.550,- pr. måned for førskolelever i april, maj og juni.

 

Manglende betaling

Misvedligeholdelse af ovennævnte betalinger er ikke tilladt. Sorø Privatskole kan i yderste konsekvens vælge at indkræve sit tilgodehavende via inkasso. Indkrævningen kan – udover de nævnte betalinger – omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med indkrævningen. Manglende betaling kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse af skolen, når gælden samlet udgør 2 måneders betaling. Medmindre der er truffet en aftale med skolen om dette. Tilsvarende regel gælder for hhv. SFO, Klub og Musikskole.

 

Tilskud til skolebetaling

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgnings­skema, som vil blive lagt ud på ForældreIntra i august måned.

Find ansøgningsskemaet her.

Det udfyldte ansøgningsskema returneres til skolen senest i starten af september.

Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil man blive kontaktet af skolen via ForældreIntra - både de tildelte og de ikke tildelte hjem. Et evt. tildelte beløb vil blive modregnet i skolepengene/SFO-betalingen for perioden 1. januar til 30. juni.

Tilskudsmuligheden afhænger, som hovedregel, af husstandsindkomst og antal børn under 18 år. Der er begrænsede midler, men vi opfordrer alle, der ønsker at gøre brug af muligheden, om at søge.

 

Spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål omkring skolestart i 0. klasse, så kontakt afdelingsleder for indskoling, SFO & klub Johnnie Christiansen, 20 90 41 58, joc@sprs.dk.

 

Udmeldelse

Skolen har klare rammer for, hvad der er OK at gøre i løbet af skoledagen, og hvad der ikke er OK. Disse grænser ligger i forlængelse af den danske lovgivning, der vedrører skoleområdet. Disse grænser og rammer står vi ved, også selvom det desværre kan medføre, at vi bliver nødt til at stoppe et samarbejde.

Skolen accepterer ikke (og har ikke gjort det på denne side af årtusindeskiftet), at man som elev indtager nogen former for damp eller røg i løbet af skoledagen. Indtagelse af alkohol tolereres heller ikke.

 Det er vigtigt for os, at Sorø Privatskole er et sted, hvor fokus er på undervisning, trivsel og udvikling. Det er derfor der i vores trivselstimer også er mål om forebyggende undervisning.

Gult kort

Hvis man som elev modtager en advarsel (et gult kort), er man aldrig i tvivl.

Eleven bliver indkaldt til et officielt møde, hvor beskeden overleveres. Her deltager altid en leder, forældrene og eleven selv. Et gult kort udløses, fordi én konkret hændelse eller flere mindre hændelser i løbet af kort tid i sig selv har overskredet grænsen for, hvad der er acceptabelt for skolen.

Efter en advarsel rykker skolen tættere på eleven i et nært samarbejde med forældrene og andre relevante fagpersoner. Vi ønsker at hjælpe eleven til, at vedkommende ikke får endnu en advarsel.

Rødt kort

Hvis man som elev modtager advarsel nummer to, vil man ikke længere kunne være elev på skolen (et rødt kort).

I dette tilfælde vil der altid blive indkaldt til en børnesamtale forud for den endelige beslutning om udskrivning. Her skal elevens perspektiver og synspunkter altid høres og tages med i betragtning.

Hvis man udskrives fra skolen, er vi behjælpelige med at overlevere relevant materiale (fx testresultater, PPV’er, udtalelser o. lign.) til den nye skole. Dette er under forudsætning af, at vi får en fuldmagt fra forældrene gennem den nye skole.