Velkommen på Sorø Privatskole

Optagelseskriterier

Sorø Privatskole har som udgangspunkt ingen optagelseskriterier, men henvender sig til alle elever uanset køn, etnisk baggrund eller tro. Det er dog vigtigt, at alle parter, det vil sige skolens ledelse, eleven og forældre, mener og tror på, at Sorø Privatskole er den rigtige skole.

 

Venteliste

Rent praktisk udfylder I en formular om at blive optaget på ventelisten på Sorø Privatskole, hvorefter barnet bliver optaget på ventelisten. Dette gør I ved at udfylde indmeldelsesformularen her på hjemmesiden. Bagefter modtager i en bekræftelse fra skolen på, at eleven er optaget på ventelisten. Elever optages på skolen efter dato for optagelse på ventelisten. Skolen kan dog se bort fra datoen for optagelse på ventelisten på baggrund af følgende:

  • Søskende på skolen
  • Søskende på venteliste
  • Hensyn til balancen mellem antallet af piger og drenge i klassen

Skriv jer på venteliste

 

Ny elev i løbet af skoleåret

Indskoling - mellemtrin - udskoling

Vi optager løbende elever på Sorø Privatskole, når der bliver plads i de enkelte klasser i løbet af et skoleår.

Vores optagelsesprocedure forløbeter typisk således:

Vi har mange børn på vores venteliste. Når vi får en plads i en klasse, kontakter vi forældre med børn på det pågældende klassetrin for at høre om, de fortsat er interesserede i pladsen. Vi oplever også, at nogle forældre kontakter os direkte pr. telefon for at høre om, der er plads på en specifik årgang.

Er det tilfældet, bliver forældrene inviteret til en samtale på skolen med afdelingslederen for det pågældende trin. Her drøfter vi baggrunden for ønsket om at skifte skole og hvilke forventninger vi har til hinanden.

Hvis det første møde munder ud i enighed om, at eleven umiddelbart har interesse i at gå på skolen, inviterer afdelingslederen forældre og barn til en samtale sammen med klasselæreren og evt. andre lærere. Her er fokus primært på eleven. Besøget afsluttes med en rundvisning på skolen.

Herefter aftales typisk et eller flere besøg i klassen - og dagen for skolestarten.

Det er vores erfaring, at når beslutningen om skoleskift er taget, er det bedst for eleven så hurtigt som muligt at starte på skolen.

Hvis I har spørgsmål om

skolestart i indskolingen, kontakt afdelingsleder Johnnie Christiansen, 20 90 41 58, joc@sprs.dk 

skolestart på mellemtrinet, kontakt afdelingsleder Malou Eide Malmdorf, 20 90 41 52, mlm@sprs.dk   

skolestart i udskolingen, kontakt afdelingsleder Thomas Wenzell Aziz, 20 90 41 50, thm@sprs.dk 

Skolebetaling

Indmeldelse og udmeldelse

Rent praktisk udfylder I en formular om optagelse på venteliste, hvorefter barnet bliver optaget på ventelisten. Vi opkræver ikke et ventelistgebyr ved optagelse på ventelisten. 

Udmeldelse af Sorø Privatskole skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder. Udmeldelse for kortere tid, fx i sommermånederne, modtages ikke. 

Da skoleåret går fra den 1. august til den 31. juli modtages udmeldelse aldrig til udgangen af juni. Elever, der dimitteres i juni, skal som andre elever betale for juli måned. 

 
Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når eleven tilbydes en plads fra ventelisten på Sorø Privatskole.

 
Skolepenge

Skolepenge betales forud og opkræves den første i måneden. Der betales for 12 måneder om året (perioden 1/8-31/7).  Skolepengesatsen reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne udgør pr. 1. august 2023:

  • 0.-9. årgang kr. 1.585,- x 12 måneder. Dvs. årligt kr. 19.020,-.

Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. Yngste barn betaler fuld pris. De efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. 

Udover skolepenge er der følgende udgifter til de obligatoriske ekskursioner og lejrskoler:

  • 2. årgang kr.    750,- (Faxe)
  • 5. årgang kr. 1.500,- (Kerteminde)
  • 7. årgang kr.    225,- (Kongsøre)
  • 8. årgang kr. 2.500,- (Spindl/Tjekkiet)
  • 9. årgang kr. 2.250,-  (Berlin)

Lejrskolebetalingen for 2. og 7. årgang opkræves sammen med skolepengene pr. 1/8 samt 1/9. 

Lejrskolebetalingen for 5. 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. 

Det er obligatorisk for alle elever at deltage i lejrskole, ligesom det er obligatorisk at betale for lejrskoledeltagelse.

Generelt må der regnes med nogen forældrebetaling i forbindelelse med ture ud af huset.

 

Betalingsservice

I forbindelse med skolepengeopkrævningenopkræves et månedligt administrationsgebyr på 75 kr., hvis man ikke anvender Betalingsservice.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice i din bank eller i forbindelse med betaling af skolepengeopkrævningen.

PBS-nr./ Deb.grp.nr. / kundenr. fremgår af skolepengeopkrævningen / indbetalingskortet.

 

Betaling førskoleelever

For elever, der optages den 1. april til de kommende børnehaveklasser, opkræves kr. 1.490,-  pr. måned i april, maj og juni for heldagsskole. Satsen følger SFO-satsen. 

I 2024 bliver prisen kr. 1.550,- pr. måned for førskolelever i april, maj og juni.

Spirebørn indskrives automatisk på skole og i SFO pr. 1. august. Hvis ikke barnet skal gå i SFO, skal dette meddeles skolens kontor inden sommerferien.

 

Manglende betaling

Misvedligeholdelse af ovennævnte betalinger er ikke tilladt. Sorø Privatskole kan i yderste konsekvens vælge at indkræve sit tilgodehavende via inkasso. Indkrævningen kan – udover de nævnte betalinger – omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med indkrævningen. Manglende betaling kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse af skolen, når gælden samlet udgør 2 måneders betaling. Medmindre der er truffet en aftale med skolen om dette. Tilsvarende regel gælder for hhv. SFO, Klub og Musikskole.

 

Tilskud til skolebetaling

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgnings­skema, som vil blive lagt ud på ForældreIntra i august måned.

Find ansøgningsskemaet på skolens intranet.

Det udfyldte ansøgningsskema returneres til skolen senest i starten af september.

Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil man blive kontaktet af skolen via ForældreIntra - både de tildelte og de ikke tildelte hjem. Et evt. tildelte beløb vil blive modregnet i skolepengene/SFO-betalingen for perioden 1. januar til 31. juli.

Tilskudsmuligheden afhænger, som hovedregel, af husstandsindkomst og antal børn under 18 år. Der er begrænsede midler, men vi opfordrer alle, der ønsker at gøre brug af muligheden, om at søge.

 

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse

Indskoling/mellemtrin: Når der er en plads ledig, inviteres der i første omgang ind til en samtale mellem afdelingsleder og forældre. Her fortælles om skolen, skolens værdier og politikker, ligesom der tales om gensidige forventninger til en evt. opstart. Det er også på dette møde, at forældrene fortæller om deres barn, deres ønsker til et evt. skoleskifte samt evt. behov.

Det er også på første møde, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at Sorø Privatskole må kontakte afgivende skole og andre relevante instanser med henblik på at danne et helhedsbillede af eleven.

Hvis begge parter herefter oplever, at eleven kan passe godt ind på skolen, inviteres til et møde nr. to. Her deltager afdelingsleder, forældre, elev og evt. kommende klasselærer.

På dette møde underskriver forældrene, at de har læst og kan tilslutte sig skolens værdisæt og gensidige forventninger. (Se dokumentet). Herefter vil eleven være optaget.

Udskoling: Når der er en ledig plads, inviteres der i første omgang ind til et møde mellem eleven, afdelingsleder og forældre. Her fortælles om skolen, skolens værdier og politikker, ligesom der tales om gensidige forventninger til en evt. opstart.

Det er også på dette møde, at forældrene samt eleven selv fortæller om ønsker, interesser, forventninger til et evt. skoleskifte og evt. behov.

Det er også på første møde, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at Sorø Privatskole må kontakte afgivende skole og andre relevante instanser med henblik på at danne et helhedsbillede af eleven.

Hvis begge parter herefter oplever, at eleven kan passe godt ind på skolen, inviteres ind til et møde to. Her deltager afdelingsleder, forældre, elev og evt. kommende klasselærer.

På dette møde underskriver forældrene, at de har læst og kan tilslutte sig skolens værdisæt og gensidige forventninger. Herefter vil eleven være optaget.

 

Ophør af samarbejde 

Skolen har klare rammer for, hvad der er OK at gøre i løbet af skoledagen, og hvad der ikke er OK. Disse grænser ligger i forlængelse af den danske lovgivning, der vedrører skoleområdet. Disse grænser og rammer står vi ved, også selvom det desværre kan medføre, at vi bliver nødt til at stoppe et samarbejde.

Skolen accepterer ikke, at man som elev indtager nogen former for damp eller røg i løbet af skoledagen. Indtagelse af alkohol tolereres heller ikke.

Det er vigtigt for os, at Sorø Privatskole er et sted, hvor fokus er på undervisning, trivsel og udvikling. Det er derfor der i vores trivselstimer også er mål om forebyggende undervisning.

Med afsæt i §1 i Friskoleloven bør et ophør af samarbejde mellem skole og hjem først ske, når skolen vurderer, at der ikke findes andre holdbare løsninger.  

På Sorø Privatskole vil et sådan forløb typisk indebære, at der konstateres store faglige, adfærdsmæssige, sociale, fysiske eller trivselsmæssige problemer for barnet eller klassen – eller at der ikke længere opleves tillid mellem skole og hjem.  

 

Fire niveauer

Inden et evt. ophør af samarbejdet arbejder skolen med nedenstående fire niveauer. 

Det er ikke givet, hvilket niveau, der startes på: 

 

Niveau 1 

Læreren taler med eleven/ eleverne om udfordringerne. 

Forældrene og afdelingsleder orienteres på Intra eller pr telefon, såfremt læreren finder det nødvendigt. 

 

Niveau 2 

Læreren og afdelingslederen taler med eleven om udfordringerne. Der indgås en aftale om et konkret mål for eleven.  

 

Hvis eleven har overtrådt skolens fællesregler ift. grænseoverskridende fysisk adfærd eller retorik, sendes eleven hjem til en tænkepause. 

Forældrene orienteres altid på Intra eller pr telefon. 

 

Niveau 3A 

Lærer, afdelingsleder og evt. eksterne samarbejdspartnere taler med forældre (+ elev hvis relevant) om udfordringerne. Der indgås konkrete aftaler om mål for eleven. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene. 

 

Niveau 3B 

Konsekvensaftale indgås mellem elev, forældre og skole. Lærer og afdelingsleder taler med elev og forældre, hvor denne gennemgås og underskrives. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene. 

 

Niveau 4 

Møde mellem afdelingsleder, forældre og skoleleder om den videre skolegang på Sorø Privatskole. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene. 

Persondatapolitik

Sorø Privatskole registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

Læs om vores persondatapolitik under Vores politikkker.

Her finder du sammtykkeerklæring elev & forældre.

 

Indmeldelse og udmeldelse

Sådan gør vi

Indmeldelse

Indskoling /mellemtrin: Når der er en plads ledig, inviteres der i første omgang ind til en samtale mellem afdelingsleder og forældre. Her fortælles om skolen, skolens værdier og politikker, ligesom der tales om gensidige forventninger til en evt. opstart. Det er også på dette møde, at forældrene fortæller om deres barn, deres ønsker til et evt. skoleskifte samt evt. behov.

Det er også på første møde, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at Sorø Privatskole må kontakte afgivende skole og andre relevante instanser med henblik på at danne et helhedsbillede af eleven.

Hvis begge parter herefter oplever, at eleven kan passe godt ind på skolen, inviteres til et møde nr. to. Her deltager afdelingsleder, forældre, elev og evt. kommende klasselærer.

På dette møde underskriver forældrene, at de har læst og kan tilslutte sig skolens værdisæt og gensidige forventninger. (Se dokumentet). Herefter vil eleven være optaget.

Udskoling: Når der er en ledig plads, inviteres der i første omgang ind til et møde mellem eleven, afdelingsleder og forældre. Her fortælles om skolen, skolens værdier og politikker, ligesom der tales om gensidige forventninger til en evt. opstart.

Det er også på dette møde, at forældrene samt eleven selv fortæller om ønsker, interesser, forventninger til et evt. skoleskifte og evt. behov.

Det er også på første møde, at forældrene giver skriftligt samtykke til, at Sorø Privatskole må kontakte afgivende skole og andre relevante instanser med henblik på at danne et helhedsbillede af eleven.

Hvis begge parter herefter oplever, at eleven kan passe godt ind på skolen, inviteres ind til et møde to. Her deltager afdelingsleder, forældre, elev og evt. kommende klasselærer.

På dette møde underskriver forældrene, at de har læst og kan tilslutte sig skolens værdisæt og gensidige forventninger. Herefter vil eleven være optaget.

 

Ophør af samarbejde 

Skolen har klare rammer for, hvad der er OK at gøre i løbet af skoledagen, og hvad der ikke er OK. Disse grænser ligger i forlængelse af den danske lovgivning, der vedrører skoleområdet. Disse grænser og rammer står vi ved, også selvom det desværre kan medføre, at vi bliver nødt til at stoppe et samarbejde.

Skolen accepterer ikke, at man som elev indtager nogen former for damp eller røg i løbet af skoledagen. Indtagelse af alkohol tolereres heller ikke.

Det er vigtigt for os, at Sorø Privatskole er et sted, hvor fokus er på undervisning, trivsel og udvikling. Det er derfor der i vores trivselstimer også er mål om forebyggende undervisning.

Med afsæt i §1 i Friskoleloven bør et ophør af samarbejde mellem skole og hjem først ske, når skolen vurderer, at der ikke findes andre holdbare løsninger.  

På Sorø Privatskole vil et sådan forløb typisk indebære, at der konstateres store faglige, adfærdsmæssige, sociale, fysiske eller trivselsmæssige problemer for barnet eller klassen – eller at der ikke længere opleves tillid mellem skole og hjem.  

 

Fire niveauer

Inden et evt. ophør af samarbejdet arbejder skolen med nedenstående fire niveauer. 

Det er ikke givet, hvilket niveau, der startes på: 

 

Niveau 1 

Læreren taler med eleven/ eleverne om udfordringerne. 

Forældrene og afdelingsleder orienteres på Intra eller pr telefon, såfremt læreren finder det nødvendigt. 

 

Niveau 2 

Læreren og afdelingslederen taler med eleven om udfordringerne. Der indgås en aftale om et konkret mål for eleven.  

 

Hvis eleven har overtrådt skolens fællesregler ift. grænseoverskridende fysisk adfærd eller retorik, sendes eleven hjem til en tænkepause. 

Forældrene orienteres altid på Intra eller pr telefon. 

 

Niveau 3A 

Lærer, afdelingsleder og evt. eksterne samarbejdspartnere taler med forældre (+ elev hvis relevant) om udfordringerne. Der indgås konkrete aftaler om mål for eleven. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene. 

 

Niveau 3B 

Konsekvensaftale indgås mellem elev, forældre og skole. Lærer og afdelingsleder taler med elev og forældre, hvor denne gennemgås og underskrives. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene. 

 

Niveau 4 

Møde mellem afdelingsleder, forældre og skoleleder om den videre skolegang på Sorø Privatskole. 

Der tages referat, som lægges i elevens klasselog og sendes til forældrene.