Om dagligdagen i SFO

SFO'en understøtter det enkelte barns udvikling af personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Et barn har brug for at lære at vælge, for at kunne sige til og fra og dermed tage ansvar for sig selv i et socialt samspil med andre. I SFO'en har børnene mulighed for at være sammen med deres venner og udvikle nye venskaber, samtidig med at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude. Lokalerne er indrettet til fritidsaktiviteter, og vi kan benytte os af skolens øvrige lokaler og faciliteter, hvis det er nødvendigt. 

 

Barnets frie valg

Pædagogerne er opmærksomme på barnets frie valg, når de fører tilsyn med børnene i SFO'en, da det er en vigtig motivation for læring. Den sociale læring, som finder sted, når barnet indgår i sociale relationer med andre børn og voksne i såvel strukturerede som ikke strukturerede aktiviteter, er meget vigtig for barnets dannelse og læring. Det frie valg skaber trivsel og motivation, hvilket skaber et godt grundlag for den boglige læring, der finder sted i undervisningstiden. Det er ligeledes ved barnets frie valg, at den viden barnet har fået på anden vis, skal afprøves og efterleves.

 

Inkluderende miljø

Det er vores pædagogiske opgave at sikre, at børnenes personlige, sociale og kulturelle kompetencer udvikles. At skabe et anerkendende og inkluderende miljø er et af det vigtigste elementer, når det handler om arbejdet med sociale relationer. Børnene skal udvikle sig gennem meningsfyldt samvær og udvikle sociale færdigheder i trygge omgivelser. De skal kunne agere i selvvalgte og ikke selvvalgte fællesskaber. SFO'en skal på den måde ses som en naturlig del af skolens samlede virke.

  • SFO danner ramme om lege og aktiviteter, som barnet selv har igangsat, såvel som aktiviteter struktureret og igangsat af personalet.
  • SFO giver forskellige tilbud til barnet, der understøtter kompetenceudviklingen.
  • SFO respekterer i videst muligt omfang barnets ønske om fordybelse.
  • SFO er tid og rum til barnets egne eksperimenter.

 

SFO og forældre

Samarbejdet mellem forældre og SFO er helt centralt i dagligdagen. SFO'en har en styrke i det uformelle. Det vil sige, at forældrene kan få en hurtig uformel snak med personalet i SFO-tiden. Det er afgørende, at forældre og personale har en tæt, tillidsfuld og åben dialog, da det danner grobund for at sikre børnene trivsel. Udover de fælles skole-hjem-samtaler med lærer/pædagog, er der altid plads til samtale, hvis og når der er brug for dette.

 

Forældresamarbejdet

Anerkendende og respektfuld dialog fra dag til dag. Overensstemmelse mellem det pædagogiske arbejde og forældrenes ønsker om børnenes hverdag. Fælles forpligtigelse for samtaler omkring barnet, hvis der opstår situationer eller konflikter. Meddelelser ved forandringer i familielivet, der kan have afgørende betydning for barnets trivsel.

 

SFO og skole

Samarbejdet mellem SFO og skole foregår på mange planer og har til formål at sikre en sammenhæng for barnet ved at de voksne samarbejder. Formålet med samarbejdet er helt overordnet at fremme barnets trivsel, så den enkelte inkluderes i fællesskabet. Samt ikke mindst at skabe en helhed i barnets hverdag. Det foregår både i skoletid og SFO-tid. Skole og SFO arbejder ud fra fælles værdier og fælles grundlag, og der er derfor sammenhæng i arbejdsformerne, idet undervisning og fritidsdel også indebærer forskelle.

 

Skolesamarbejdet

Kontaktpædagoger i alle indskolingsklasser. Planlægning og tilrettelæggelse af undervisning i emneuger. Samarbejde om konfliktløsning. Fælles faciliteter og materialer. Skole-hjem-samtaler.