Gå til hoved-indhold

Spiren: Den gode overgang fra børnehave til skole

I vores dagligdag i Spiren fokuserer vi på følgende:

Vi arbejder med sociale spilleregler, fx at man hjælpe  andre og giver plads til andre, og hvordan man håndterer konflikter.

Vi arbejder med, at børnene kan klare sig selv ved toiletbesøg. De skal kunne tage deres tøj af og på og have overblik over tasker, madpakker o. lign.

Vi læser bøger, fortæller historier og stifter bekendtskab med bogstaver.

Vi stifter bekendtskab med tal og løser små opgaver.

Vi arbejder med udeliv, musik, motorik og bevægelse.

Vores pædagogiske udgangspunkt

Det pædagogiske udgangspunkt handler om det praktiske arbejde med at støtte og inspirere børnene til at tilegne sig forskellige kompetencer ved at deltage i alsidige sammenhænge.

Det kommer til at foregå i planlagte, målrettede forløb, hvor børnene skal blive parate, villige, robuste og i stand (nysgerrige) til, at deltage:

 • Dette danner en "her og nu værdi" og som danner grundlag for:
 • den egenlige sociale udvikling, samt læsning og skrivning senere i skoleforløbet
 • Dynamisk: Mere end mestring og beherskelse af færdigheder
 • Interaktion/deltagelse: Mere end det enkelte barns tilegnelse af afmålte kundskaber
 • Alsidighed i færdigheder herunder kommunikation. (Kommunikation er et nødvendigt værktøj, til alle former for kommunikation 1) til at tænke med 2) til at regulere egen og andres handlinger 3) til at læse og skrive 4) og dermed til at kunne fungere som en aktiv deltagende demokratisk borger

Vores opgave er, at give børn medbestemmelse, medansvar, forståelse for demokrati - og udvikle selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Børnenes kompetencer

Vi forventer, at børnene tilegner sig følgende kompetencer:

 • er selvhjulpne mht. praktiske ting og toiletbesøg.
 • er indlæringsparate og kan fordybe sig.
 • forstår og respekterer regler.
 • forstår en kollektiv besked.
 • har bred sproglig forståelse.
 • har udviklet grundlæggende motoriske færdigheder.
 • kan deltage og tage hensyn til fællesskabet.

Hent vores folder om Spiren, forår 2024

Hjælp dit barn

 • Lad barnet selv bære sine ting, tage tøj på og gå på toilettet.
 • Lær barnet at tale med ”indestemme”, når I er hjemme eller i forsamlinger.
 • Vær positivt indstillet overfor skolestarten.
 • Tal med barnet om de kommende aktiviteter på skolen.
 • Deltag i arrangementer på skolen.
 • Planlæg legeaftaler med andre børn, der også skal starte på skolen.
 • Skab stabile søvnrytmer, sunde kostvaner og sørg for, at barnet får bevægelse nok.

Sådan modtager vi vores nye spirebørn

Fordele hos Sorø Privatskole

Formålet med indskolingen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen og danne fundamentet for en livslang uddannelse. Indskolingen kan defineres som den læring, undervisning og det hverdagsliv, der udspiller sig mellem børn og voksne i 0.-3. klasse.

Indskolingen har fokus på at imødekomme den enkelte elevs behov i forhold til den faglige og sociale udvikling samt den generelle trivsel.

I Indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, som gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer samt arbejde kontinuerligt med det enkelte barn og klassens trivsel og udvikling.

Hver klasse har en pædagog tilknyttet, og i fællesskab med de enkelte lærer omkring klasse, har de et fælles ansvar for at skabe et harmonisk læringsmiljø, samt understøtte og udvikle det enkeltes barns sociale kompetencer for derigennem at udvikle og understøtte både social og faglig trivsel.

I Indskolingen arbejdes der ligeledes med overgangen mellem dagtilbud og skole via Spiren (førskolen) samt overgangen mellem skole og SFO.  

Sorø Privatskole er en grundskole hvor vi lægger vægt på, at vores elever trives og udfordres fagligt. Vi er en aktiv del af det omkringliggende samfund, ligesom vi er bevidste om vores historiske rødder og traditioner.

Det er vores elever, medarbejdere og forældre, der til sammen udgør Sorø Privatskole og i fællesskab er med til at sikre elevernes fremtidige læring og sociale relationer.

Ærlighed og respekt for hinanden er derfor nøgleord i vores dagligdag.

Vi ligger midt i centrum - bussen stopper 100 meter fra vores indgang, og vi har gode parkeringsforhold for forældre, når de afleverer og henter børn.

 • 3-sporet 10-årig grundskole med ca. 660 elever.
 • SFO for 0.-3. årgang og klub for 4.-6. årgang.
 • Fokus på faglighed i form af et bredt tilbud med linjefag og frivillig undervisning i alt fra musik til science.
 • Digitale tavleløsninger i alle klasse- og faglokaler, iPads i undervisningen, Mac og iPad-ordning for lærerne og et solidt trådløst netværk.
 • Trivsel på skemaet hver uge i alle klasser.
 • Grundlagt for mere end 130 år siden, og en af de mest fremtrædende skoler i lokalområdet.

Sorø Privatskole blev grundlagt i foråret 1887. Den 1. september 1887 havde skolen sin første undervisningsdag og datoen er siden blevet fejret som skolens fødselsdag.

Siden dengang har vi været med til at sikre, at der er kommet livsduelige unge mennesker videre i deres liv.

I dag lægger afgangsprøven fra Sorø Privatskole grundstenen til vores unges videre udvikling i ungdomsuddannelserne.

På skolen arbejder vi med udgangspunkt i disse værdier:

 • De vigtigste år: Skolen styrker og udvikler elevernes evner og interesser. Barndommen og ungdommen er et mål i sig selv. Det er her identiteten formes, drømmene får luft og modet og nysgerrigheden på livet styrkes.
 • Livslang læring: Skolen ruster eleverne til mere uddannelse og en livslang læring. Eleverne får gode erfaringer med at gå i skole og med at lære. Alle elever bliver udfordret til det yderste af deres potentiale.
 • En del af noget større: Skolen er en vigtig del af børnenes liv, og de nyder godt af de store og små fællesskaber, som udgør deres dagligdag. De udvikler sig både individuelt og som en del af fællesskabet, når de med tryghed og engagement indgår i relationer med andre. Fællesskabet på skolen og i klassen er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger.
 • Motiverede elever: Skolen udvikler gennem forskellige læringsmiljøer elevernes kreative og innovative evner. Alle elever skal være motiverede for læring gennem hele deres skoleforløb, fordi motivation er udviklingens og læringens drivkraft.
 • Samarbejde: Skolens medarbejdere arbejder sammen for at give eleverne det bedste udgangspunkt. Udvikling og læring sker i et samspil mellem skole, elev og forældre. Eleverne bliver mødt af anerkendende og professionelle voksne i skolen, og de oplever, at medarbejdere og forældre indgår i et ligeværdigt samarbejde med respekt for parternes forskellige roller og kompetencer.

Jeg vil gerne skrive mit barn op til Sorø Privatskole

Skriv op her

Besøg os på facebook