Praktiske informationer

Ved skoleårets start udgiver vi en infofolder om det kommende skoleår. Her kan du læse mere om praktiske informationer, vigtige datoer og om skoledagen generelt.

 

Optagelse & udmeldelse

Rent praktisk udfylder I en formular om optagelse på venteliste, hvorefter barnet bliver optaget på ventelisten. Vi opkræver ikke et ventelistgebyr ved optagelse på ventelisten. 

Udmeldelse af Sorø Privatskole skal ske med mindst to måneders varsel ved udgangen af en måned. Dermed betales for den måned, hvori udmeldelsen sker, samt for de to følgende måneder.

 

 

Skole-betaling

Indmeldelsesgebyr

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000, når eleven tilbydes en plads fra ventelisten på Sorø Privatskole.

Skolepenge

Skolepenge betales forud og opkræves den første i måneden. Der betales for 11 måneder om året (perioden 1/8-30/6).  Skolepengesatsen reguleres normalt en gang om året til et skoleårs begyndelse. Skolepengesatserne udgør pr. 1. august 2021:

 • 0.-9. årgang kr. 1.660 x 11 mdr.

Der gives søskenderabat på 20% for søskende på skolen med samme folkeregisteradresse. 1. barn betaler fuld pris. De efterfølgende børn betaler 80% af normalprisen. Udover skolepenge er der følgende udgifter til de obligatoriske ekskursioner og lejrskoler:

 • 2. årgang kr.    700 (Skælskør Lystskov)
 • 5. årgang kr. 1.440 (Kerteminde)
 • 7. årgang kr.    200 (Biologitur)
 • 8. årgang kr. 2.400 (Et land i Europa)
 • 9. årgang kr. 2.160 (Berlin)

Lejrskolebetalingen for 2. og 7. årgang opkræves sammen med skolepengene pr. 1/8 samt 1/9. 

Lejrskolebetalingen for 5. 8. og 9. årgang opkræves sammen med skolepengene over 6 rater det pågældende skoleår pr. 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 og 1/1. 

Betalingsservice

I forbindelse med skolepengeopkrævningen i 2021 og frem opkræves et månedligt administrationsgebyr på 75 kr., hvis man ikke anvender Betalingsservice.

Dette gebyr gælder fra februar 2021 og vil fremgå af skolepengeopkrævningen for februar og fremadrettet.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice i din bank eller i forbindelse med betaling af skolepengeopkrævningen.

PBS-nr./ Deb.grp.nr. / kundenr. fremgår af skolepengeopkrævningen / indbetalingskortet.

 

Betaling førskoleelever

For elever, der optages den 1. april til de kommende børnehaveklasser, opkræves kr. 1.543 pr. måned i april, maj og juni for heldagsskole.

 

Manglende betaling

Misvedligeholdelse af ovennævnte betalinger er ikke tilladt. Sorø Privatskole kan i yderste konsekvens vælge at indkræve sit tilgodehavende via inkasso. Indkrævningen kan – udover de nævnte betalinger – omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger samt alle øvrige omkostninger i forbindelse med indkrævningen. Manglende betaling kan i yderste konsekvens medføre udmeldelse af skolen, når gælden samlet udgør 2 måneders betaling. Medmindre der er truffet en aftale med skolen om dette. Tilsvarende regel gælder for hhv. SFO, Klub og Musikskole.

 

Tilskud til skolebetaling

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgnings­skema, som vil blive lagt ud på ForældreIntra i august måned.

Find ansøgningsskemaet her.

Det udfyldte ansøgningsskema returneres til skolen senest i starten af september.

Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil man blive kontaktet af skolen via ForældreIntra - både de tildelte og de ikke tildelte hjem. Et evt. tildelte beløb vil blive modregnet i skolepengene/SFO-betalingen for perioden 1. januar til 30. juni.

Tilskudsmuligheden afhænger, som hovedregel, af husstandsindkomst og antal børn under 18 år. Der er begrænsede midler, men vi opfordrer alle, der ønsker at gøre brug af muligheden, om at søge.

 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

 1. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19
 2. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen som på skolepengene udgør kr. 1.590  og SFO kr. 1.000 Der ydes således ikke tilskud forældrebetalingen vedrørende klub.

Find ansøgningsskemaet her.

For yderligere spørgsmål til det særlige Covid-19 fripladstilskud kan henvendelse ske til skolens kontor. 

Kontaktperson: Karina Helbo Nielsen, tlf. 20 90 41 54, mail khn@sprs.dk 

 

Skole-hjem-samarbejde

Lærerne på Sorø Privatskole skal kontaktes på skolen i arbejdstiden mandag, onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00, tirsdag kl. 8.00-16.30 og fredag kl. 8.00-15.00.

Forældremøder ligger som udgangspunkt fra kl. 18-19.30. Skolehjem-samtaler ligger fra kl. 15 og frem.

Forældre og elever vil 2 gange årligt modtage indbydelse til en skolehjemsamtale. Ved første skolehjemsamtale vil dansk eller klasselæreren være til stede. Ved anden skolehjemsamtale vil klasselæreren og en faglære være til stede. I særlige tilfælde, hvor forældre, elever eller (fag)lærer ønsker en samtale med hinanden, kan dette naturligvis aftales.

Ved skolehjemsamtalerne fra 3.–9. årgang er det en selvfølge, at både forældre og elever deltager. Til skolehjemsamtalerne tales der om hele elevens skolegang fagligt og socialt. Der tilbydes samtaler på 10 min pr. elev pr. lærer. I indskolingen deltager klassepædagogen ved den ene samtale.

For elever på 4.–9. årgang vil forældre og elever, udover overstående, også modtage en indbydelse til fagsamtaler, hvor man har mulighed for at tale med klassens øvrige lærere. Ved den anden skolehjemsamtale er det valgfrit at deltage i skolehjemsamtalerne. Hvis det hele bare kører, og der ikke er noget, som skal tages op, behøver man ikke at skrive sig på en samtaletid.

 

Øvrige informationer

For øvrige informationer om Sorø Privatskole henviser skolen til den opdaterede infofolder om det kommende skoleår, som kan downloades øverst på siden. Du kan også vælge at kontakte: 

Persondatapolitik

Sorø Privatskole registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

 

Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt Sorø Privatskoles dataansvarlige medarbejder, den såkaldte data protection officer (DPO), hvis du har brug for nærmere information, om skolens datapolitik. Lene Topshøj (DPO) kan kontaktes på tlf. 20 90 41 53 eller mail lt@sprs.dk. Træffetid er i skolens åbningstid eller efter aftale.

 

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne kommer primært fra dig selv, når du udfylder Sorø Privatskoles ventelisteformular. Oplysningerne kan også komme fra din tidligere skolegang. Derudover registrerer skolen oplysninger om dig i løbet af din skoletid, som alle har relevans for din uddannelse.

 

Hvilke oplysninger er det?

Det drejer sig primært om elevens og forældremyndighedsindehavernes navne, CPR-nr., bopælsadresse(r), telefonnumre, emailadresser. Dertil kommer oplysninger om, hvorvidt der er søskende på Sorø Privatskole, eller andre søskende på venteliste til senere start, og øvrige bemærkninger, som du selv oplyser til skolen, når du udfylder ventelisteformularen. Sorø Privatskole registrerer og behandler også en række oplysninger i løbet af skoletiden. Fx hold- og niveaudeling, noter, udtalelser, testresultater, karakterer, valgfag, fravær, UNI• login til intranettet. Dette sker for at sikre dig den bedste skolegang og for at kunne informere om elevens forhold overfor forældremyndighedsindehavere. Derudover skal skolen opfylde en række forpligtelser som skole. Fx har Undervisningsministeriet forpligtet skolen til at indsamle CPR-nr. og registrere fravær på eleven, for at kunne søge tilskud og dokumentere, at skolen opfylder undervisningspligten. 

 

Hvad med oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse?

Sorø Privatskole behandler kun oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse, der har relevans for din uddannelse. Det kan være oplysninger du selv har oplyst, eller som skolen har fået overdraget fra kommunen. Fx allergi, ordblindhed eller sorg. Disse oplysninger kan være nyttige at tage hensyn til, når skolen skal sammensætte det bedste uddannelsesforløb for dig.

 

Hvordan bliver oplysningerne behandlet?

Sorø Privatskole registrerer og behandler oplysningerne i skolens administrative system. Skolen kan benytte eksterne databehandlere i den forbindelse. Henvend dig til Sorø Privatskoles DPO, hvis du ønsker uddybende oplysninger om dette. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for relevante udpegede personer på skolen, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dvs. lærere, pædagoger, vejledere, ledere og administrative medarbejdere. Alle skolens medarbejdere modtager løbende vejledning i, hvordan oplysninger om elever og forældre må behandles. Skolen har pligt til at sende nogle oplysninger videre til Undervisningsministeriet og Kommunen. Nogle af disse oplysninger sender de videre til Danmarks Statistik.

 

Hvor længe bliver oplysningerne gemt?

Sorø Privatskole gemmer oplysningerne fra ventelisten fra vi har dem og frem til og med 9. klasse. Du kan til enhver tid blive slettet fra ventelisten, hvis du retter henvendelse til skolen. Oplysningerne fra skoletiden bliver gemt op til 6 måneder efter eleven er stoppet på Sorø Privatskole. Dette gælder ikke elevens eksamensbevis og klasseliste.

 

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har bestemte rettigheder, når du bliver registreret i Sorø Privatskoles administrative system.

 • Du har ret til indsigt. Dvs. ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger.
 • Du har ret til sletning. Dvs. ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere opfylder det oprindelige formål.
 • Du har ret til at gøre indsigelse. Dvs. ret til at protestere mod behandlingen af oplysningerne.
 • Du har ret til dataportabilitet. Dvs. ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet.
 • Du har ret til tilbagekaldelse af samtykke. Dvs. ret til at tilbagekalde et samtykke med fremadrettet virkning.
 • Du har ret til kildeoplysning. Dvs. ret til at at få oplyst kilden til oplysningerne.
 • Du har ret til at få oplyst lovhjemmel. Dvs. ret til at vide, hvilket lovkrav der ligger til grund for behandlingen af oplysningen.
 • Du har ret til at klage. Dvs. ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, oplysningerne behandles på. Du finder kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside.