Samtykke

Sorø Privatskole må ifølge persondataloven registrere og behandle en række almindelige oplysninger om elev og forældre, uden at skolen indhenter samtykke, mens andre oplysninger kræver at skolen indhenter samtykke. Alle forældremyndighedsindehavere på Sorø Privatskole skal underskrive en samtykkeerklæring - en tilkendegivelse, hvor der indvilliges i, at personoplysninger, der vedrører elev eller forældre, må behandles af Sorø Privatskole - og aflevere den til skolen. 

 

 

Sorø Privatskole gør opmærksom på, at dette samtykke kan tilbagekaldes med fremadrettet virkning. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

 

Hvad er personfølsomme data?

Personfølsomme data er oplysninger, som skal opbevares fortroligt og i overensstemmelse med dataforordningens sikkerhedsbestemmelser. Dvs. personoplysninger (oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person), helbredsoplysninger (sygdomme, PPR-oplysninger o. lign.), årsager til fravær, vurderinger af en elevs personlighed, portrætbilleder (billeder der er opstillet af både enkeltpersoner og af hele grupper).
 

Persondatapolitik

Sorø Privatskole registrerer og behandler forskellige personoplysninger om elever og forældre, når de udfylder ventelisteformularen, og mens de går på skolen. Skolens behandling overholder persondataforordningen og den til hver tid gældende danske persondatalovgivning. 

 

Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt Sorø Privatskoles dataansvarlige medarbejder, den såkaldte data protection officer (DPO), hvis du har brug for nærmere information, om skolens datapolitik. Lene Topshøj (DPO) kan kontaktes på tlf. 20 90 41 53 eller mail lt@sprs.dk. Træffetid er i skolens åbningstid eller efter aftale.

 

Hvor kommer oplysningerne fra?

Oplysningerne kommer primært fra dig selv, når du udfylder Sorø Privatskoles ventelisteformular. Oplysningerne kan også komme fra din tidligere skolegang. Derudover registrerer skolen oplysninger om dig i løbet af din skoletid, som alle har relevans for din uddannelse.

 

Hvilke oplysninger er det?

Det drejer sig primært om elevens og forældremyndighedsindehavernes navne, CPR-nr., bopælsadresse(r), telefonnumre, emailadresser. Dertil kommer oplysninger om, hvorvidt der er søskende på Sorø Privatskole, eller andre søskende på venteliste til senere start, og øvrige bemærkninger, som du selv oplyser til skolen, når du udfylder ventelisteformularen. Sorø Privatskole registrerer og behandler også en række oplysninger i løbet af skoletiden. Fx hold- og niveaudeling, noter, udtalelser, testresultater, karakterer, valgfag, fravær, UNI• login til intranettet. Dette sker for at sikre dig den bedste skolegang og for at kunne informere om elevens forhold overfor forældremyndighedsindehavere. Derudover skal skolen opfylde en række forpligtelser som skole. Fx har Undervisningsministeriet forpligtet skolen til at indsamle CPR-nr. og registrere fravær på eleven, for at kunne søge tilskud og dokumentere, at skolen opfylder undervisningspligten. 

 

Hvad med oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse?

Sorø Privatskole behandler kun oplysninger om helbred eller funktionsnedsættelse, der har relevans for din uddannelse. Det kan være oplysninger du selv har oplyst, eller som skolen har fået overdraget fra kommunen. Fx allergi, ordblindhed eller sorg. Disse oplysninger kan være nyttige at tage hensyn til, når skolen skal sammensætte det bedste uddannelsesforløb for dig.

 

Hvordan bliver oplysningerne behandlet?

Sorø Privatskole registrerer og behandler oplysningerne i skolens administrative system. Skolen kan benytte eksterne databehandlere i den forbindelse. Henvend dig til Sorø Privatskoles DPO, hvis du ønsker uddybende oplysninger om dette. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for relevante udpegede personer på skolen, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen. Dvs. lærere, pædagoger, vejledere, ledere og administrative medarbejdere. Alle skolens medarbejdere modtager løbende vejledning i, hvordan oplysninger om elever og forældre må behandles. Skolen har pligt til at sende nogle oplysninger videre til Undervisningsministeriet og Kommunen. Nogle af disse oplysninger sender de videre til Danmarks Statistik.

 

Hvor længe bliver oplysningerne gemt?

Sorø Privatskole gemmer oplysningerne fra ventelisten fra vi har dem og frem til og med 9. klasse. Du kan til enhver tid blive slettet fra ventelisten, hvis du retter henvendelse til skolen. Oplysningerne fra skoletiden bliver gemt op til 6 måneder efter eleven er stoppet på Sorø Privatskole. Dette gælder ikke elevens eksamensbevis og klasseliste.

 

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har bestemte rettigheder, når du bliver registreret i Sorø Privatskoles administrative system.

  • Du har ret til indsigt. Dvs. ret til at få rettet eventuelle forkerte oplysninger.
  • Du har ret til sletning. Dvs. ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere opfylder det oprindelige formål.
  • Du har ret til at gøre indsigelse. Dvs. ret til at protestere mod behandlingen af oplysningerne.
  • Du har ret til dataportabilitet. Dvs. ret til at kunne flytte de oplysninger, du selv har givet.
  • Du har ret til tilbagekaldelse af samtykke. Dvs. ret til at tilbagekalde et samtykke med fremadrettet virkning.
  • Du har ret til kildeoplysning. Dvs. ret til at at få oplyst kilden til oplysningerne.
  • Du har ret til at få oplyst lovhjemmel. Dvs. ret til at vide, hvilket lovkrav der ligger til grund for behandlingen af oplysningen.
  • Du har ret til at klage. Dvs. ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, oplysningerne behandles på. Du finder kontaktoplysningerne på Datatilsynets hjemmeside.